وێستگه ی که رکوک بۆ شه مه نده فه ر
وێستگه ی که رکوک بۆ شه مه نده فه ر

ئه م وێستگه یه بۆ شه مه نده فه ره بۆ که رکوک کاری زیاتر ده وێت  بۆ ها وو ڵا تیان ی شا ری که رکوک وه هه ر ج که سێک کاری بۆ بکات ئه وه جیگه ی ره زا مه ندی هه موو ها وو ڵا تیه که

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

domain without mony
دۆ ماین دروست کردن به به لا ش

www.one.com    دۆ ماین دروست کردن به به لا ش    domain che ke ba be pare   domain one geld   ماڵپه ڕ دروست کردن به به لا ش

نێرۆ بۆ داگرتن  nero runteladen
نێرۆ بۆ داگرتن nero runteladen

هه موو  جۆ ره کانی نێرۆ بۆ داگرتن  به به لا ش

nero zum runteladen    nero to downlowd

www.nero.com

کورد ژین
کورد ژین

www.kurdzhin.net   یا نه ی کورد ژین   ما ڵپه ڕێکی جوا نو  خنجیلا نه  کرته لێره بکه

لێزان به رزنجی
لێزان به رزنجی

www.lezan.net    گۆ رانی کو ردی له ماڵپه ڕی  لێزان به رزنجی   تکایه کرته لێره بکه

مۆزارت
مۆزارت

www.mozart.at     ده رباره ی مۆ زارت  به ئه ڵمانی  کرته لێره بکه

مه ستی با ده‌ ی شه را به گوڵم ئه م هه موو هه وڵدا نه

وه‌ ره‌ لا م شه وێک به مژینی لێوت دڵ زۆر په رێشا نه

تروسکه ی جوا نی پێڵوی چا وه‌ کا نت سحرم لێ ده‌ کا

له نجه و جوا نی به ژنو با ڵا که ت شه و نخونم ئه کا

ده‌ ستم بۆ مه مکی برد ڕوو مه تی سوو ر بوو وه‌ک هه نا ر

وو تی نه که ی من ده ست لێ نه درا وم هه ی زا ڵمی زۆردا ر

ئه مشه و میوا نی تۆم به هه ستو ڕوحو گیا ن خۆشه ویستم

ئه گریم بۆ یه که مین دیدار دڵ خو ر په ی کرد له نا کا و بیرو هه ستم

من ژوانم هه بوو له گه ڵتۆ هه ی به رزی با ڵا ی هه موو جوا نا ن

ته نها به بپێکه نینت بیما رتکرد برینی پێش سه‌ ده‌ ها ن سا ڵا ن

تۆ م وه‌ کو گوڵێکی سوری بۆندار دا نا وه‌ گوڵی به ها ر

خه فه ت با رم مه که چی دیکه خۆ شه ویستم هه ر تۆی نا سکو نا زدار
 

ئه و ڕۆژا نه له بیرنا کر ێت که هه زا را ن زو خا وو خوێنا وی به سه‌ ر کورد دا ها ت که له مێشکی هه ژا را نیا ن له ژێر خا کنا ،ئه م نه ته وه‌ یه ی من،هه ر ما تو کشو دا ما وه‌.بۆ بیرێک نا که نه وه‌ له م ژا نه ژا نێکه که هه رگیز چاک نا بێته وه‌ بێ هۆشو بیرو هه ستی کردوین کیمیا ییو زۆرداری هه تا ئه مڕۆژ ئه و ژه هره‌ له له شما نه بۆیه نه خۆشی ده‌ رو نیو مندا ڵ له دا یک ده بێت بێ ده‌ ستو کوێرونا ئا سا یی له دا یک ئه بن ئه و ژه هره‌ مێشکی ئه و خه ڵکه به سته ز ما نه ی شێت کردوه کوا ما فما ن  کوا  هه قما ن بسێنن ئا ژه ڵه کا نیش نا ئا سا یی دروست ده بن ،هه موو ی هۆی کیمیا یی دیکتا تۆ ره‌ کا نه ،هه زا ر سا ڵی دیکه ش هیچ سه وز نا بێت ئه و دره‌ ختا نه یا ن هه موو سو تا ن.به کیمیا وی،بۆیه پێویسته دوو با ره‌  بدرێننه دا دگا ه هه موو دا دگا کا نی جیها ن هه رگیز لێیا ن خۆشنا بین ئه و ما فا نه بسێننه وه‌ دوا ی ئه وه‌ له دیمۆکراتی بدوێن کا ریگه ری ئه و کیمیا ویه یه هێشتا له له له شی کوێتیو ئنگلیزه کا نو ئه وا نه ی ئه و کا ته له جه نگدا بوو ن، هه ر لێتا نی ئه سێنینه وه‌ ئه و ما فا نه ئه و کا تا نه  دیکتا تۆر به یا رمه تی مجا هدینی خه ڵق و فه له ستینیه کا نیش له کو ردیان دا دوای بۆمبیا ن له فه له ستینو ئسرائیلشیا ن دا به  چه کی کیمیا وی له ئێرا نیشیا ن دا به کیمیا وی له تورکه کا نیشیا ن دا چه نده ها مه سیحیو تو رکما نیشی کوشت به حه ربو جه نگو کوشتن، هه موو ی دیکتا تۆری حزبی به عس وا یا ن کرد بۆیه ئێستا ش زۆر خه ڵک له کوێتو سعودیه نه خۆشنو مندا ڵیا ن نا بێت توو شی هه زا ره‌ ها نه خۆشی ها تو ن ئه م هه موو کرده‌وا نه دژی ئا ده میزا د کردو یا نه هه موو ی دیکتا تۆریه ت وا ی لێکرد کوردی فه یلیا ن ده‌ رکرد له به غداو له ئێرا ن ئستا ش ده‌ ر به ده‌ رن کورده‌ فه یلیه کا ن، چه کی با یلۆجیا ن به کا ر هێنا ئه و کا تا نه له سا ڵی  1986بۆ1987بۆ 1988 بۆ 1989 بۆ 1990 هه تا 1991 ، .،‌

وه‌ له کا تی جه نگ بوو مسریه کا ن دژی دیکتا تۆریه جه نگیا ن کرد شا نبه شا نی ئه مریکیه کا ن،ئه و کا ته وا بوو  ئا گا ما ن له و مێژووه هه یه.کوردستا ن ما فی خۆیه تی دا وا ی ما فه کا نی بکا ت ئه وه‌ ڕا ستیه کا نه،به و هه موو تا وا نه وه‌،هێشتا ئه ڵێن دیکتا تۆری با ش بوو ه‌ پێویسته بنوسرێته‌ وه‌.بۆ ئه وه‌ ی ڕا ستیه کا ن به ده‌رکه وێت،یه مه نیه کا نیش زه‌ ره‌ ر مه ند بوو ن له و جه نگا نه ی که ڕوویدا،ئه وه‌ کا ردا نه وه‌ ی جه نگ بوو که هه ڵه یه کی یه کجا ر گه وره‌ بوو که ڕوویدا ێستا ش بووه‌ هۆی ئه و نا کۆ کیه له و نا چه یه دا پێویسته به شێوه‌ یه کی ژیرا نه چا ره‌ سه‌ ربکرێت  وا نه وه‌ ربگرین له و کا ره‌ سا تا نه که ڕوویدا.دوو با ره‌ نه بێته‌ وه وه‌ دژی ئه وا نه ین که کرده‌ وه‌ ی ئا ژا وه‌و نا ئا را می دروست ده‌ که ن،بۆیا ن نیه ده‌ ستوه‌رده‌ نه نا و کا رو با ر ما ن ،  

www.google.com

 چیت ویست له گۆگله بپرسه

له دوای هه ر چی شتێک ئه گه ڕێی  کرته لێره بکه

 

www.google.com
www.google.com
ته له ڤزیۆنی هه موو جیهان
ته له ڤزیۆنی هه موو جیهان

یه کیتی نیشتیمانی کو ردستان

ته له فۆن بکه به به لا ش
ته له فۆن بکه به به لا ش

ئیمه یله که ت  لێره بنوسه

No Name
0,00 €
Add to Cart
  • Available
  • Ships within 1-3 days1
www.zkurd.org
foto shop
www.ku.kurdland.com/editor-asp
نوسین به کوردی
کوردی و ئنگلیزی
www.ferheng.org

فه رهه نگی کوردی www.ferheng.org     

کورد pc
کورد pc

جلو به رگی کو ردی

SKIPE
سکا یپه بۆ کورد
yahoo bo kurd
yahoo bo kurd
msn bo kurd
msn bo kurd
زۆزگ ئایر
زۆزگ ئایر
هه و ڵیری پایته خت
هه و ڵیری پایته خت
hotel dilan هو تێلی دیلان
hotel dilan هو تێلی دیلان

www.hoteldilan.com  HOTELI DILAN  ‌جێگای خه وتن له هوتێلی دیلان

 ‌‌‌‌

travel to kurdistan  سه فه ر بۆ کوردستان
travel to kurdistan سه فه ر بۆ کوردستان

www.kurdtravel.com.

 to kurdistan

nach kurdistan reisen  بۆ کو ردستان  سه فه ر بکه ن

newroztan piroz bet نه ورۆزتان پیرۆز بێت

www.danish.jeeran.com

Tue

08

Jul

2008

پێشمه رگه کان

پێسمه رگه کان

پێشمه رگه کان
پێشمه رگه کان

www.peshmergekan.eu  ئه مه سایتی پێسمه رگه کانه

16 Comments

Tue

08

Jul

2008

halabja

27 Comments

بڵا و کردنه وه ی ڕۆژنا مه

کوردیه کان له ڕێگه ی

ئیمه یله کا نتا نه وه

11511 STEPS. GOOD NIGHT! #10KSTEPS
A6-EUA 15012018LHR
9M-MAC 15012018LHR
#Nightshiftlife
ALDS_1010 (Fishy Twins_) (1)
Copy of Emergency Prep 2
Copy of Env. Services 2017
Copy of Emergency Prep Staff 2
Copy of Emergency Prep1
Copy of Env. Services_Summer 2017