kurdische Republik gegründet für immer haben Rechter weitere Rechter Rechter kurdische  Volk verteidigen Müssen  unsere wunch kurdistan Landkarte in jeder program Speichern

 Arkan kurd

یاده‌ وه‌ ریه کا نم‌


دوا ی ده ربه ده ریو ما ڵوێرانی  خۆمان له هه نده ران گرته وه به جه ورو زۆردا ریه کی  نا مرۆ ڤا نه و گه وره له که رکوک ده رکراین به عه ره‌ بکردنی نا وچه کا نکردرا ئه وکا ته سا ڵی 1991  ڕا په ڕین ده‌ ستی پێکرد کا غه زی ده‌ رکردنیان دا پێما ن بۆ ئه وه‌ ی که رکوک سه ر ژمێری عه ره‌ به کا ن زۆرتر بێت به ڵا م نه یا نتوانی ئه و کا ره‌ ئه نجا م بده ن که رکوک ئێستاش کوردستانه به هه موو شێوه‌ یا سا ییه کان له کا تی خۆی 10،000 دینا ریا ن دا به عه ره‌ به کا ن ها تنه که رکوک ده بێت ده‌رچن بێ ئه وه‌ ی پا ره‌ یا ن بده نێ دوو با ره‌ نا بێت پا ره‌ یا ن بده‌ نێ به کوردبونی نا وچه کا ن بکه ن به هه ما ن شێوه‌ ده‌ ریا ن که نه وه‌

چا و به چاو دا ن به دا ن ئه وانیش پێشتر ده‌ ستیان پێکرد ئه وا نتا وا نبارن که وا ته ما فی کورده‌   

ئێستاش هیوا دارم که مافی گه له که مان له هه موو جیهان بناسرێت بۆ ئه وه ی ما فی نه ته وه یی خۆ مان هه ر گیز له ده ست نه ده ین ئه و دوژمنانه به زوترین کا ت بدرێنه دادگا یه‌ کا نی‌  ‌ئه وروپا ئه‌ مریکا

کا ردانه وه ی هه ستی نه ته‌وه یی به رزترئه‌نرخئ لای جه ما وه‌ ری کوردستان له هه موو ئه و هه لوو مه  رجه را میا ریا نه ی که له کورد ستانو هه موو جیهاندا دروست بوون ما فی کورده‌ داماو ره‌ شوو ڕوتو هه ژار بێته‌ دی ئه مه‌ به سه‌ ر هاتێکی ڕا ستیه به سه‌ ر کورد دا هات بۆیه ێستا ش هه ر  چا وم له و خا که یه ما فی خوێنو خا کما ن ئه وێ هه زا ره‌ ها لا و ما ن زینده به چا ڵکرا ن چۆن ئا ینێکتان هه یه،تو خوا ئه وه‌ ئا ینه ئه و خوایه تۆ ڵه ما ن هه ر وه‌ر ئه گرێته وه ئا ینی کورد ئا ینی زه رده‌ شتین ئا ینی کورده‌ 

چه نده ها پێغه مبه ری کورد ما ن هه یه چه نده ها  ئه شکه نجه ما ن به سه ر ها توه‌ کا ر ما ن کردوه‌ بۆ   ئه وو هه موو ئه وو ڵا تا نه بێ ئه وه‌ ی بیر له گه له که ما ن بکه ینه وه‌ بۆ تارانو بۆ به غداو بۆ دیمه شقو بۆ ئه سته نبوڵو له سه‌ ره‌ تا ی مادو پار ته وه‌ ئێمه کرێکا ر بوو ینه جه نگا وه‌ ر بوو ینه له شۆڕشوو کۆ ڕ شه وه‌  له وه‌ تی ڕۆژ هه یه کورد زما نین نیشته جێی ئه و کوردستا نه ین چه نده‌ ها ئیمپرا تۆریه ت وو یستویا نه ئه وو وو ڵا ته دا گیر بکه ن به ڵا م نه یا نتوا نیوه کوردستا ن چا ره‌ سه‌ رێکی ژیرا نه ی بۆ دا بنێن له مڕۆ به دواوه‌ کوردستا ن ده بێته مۆ نۆ پۆلی ڕۆ ژ هه ڵا تی نا وه‌ ڕاست بۆ کا ر کردن بۆ هه موو ئه  و ڕا میا ریا نه ی که به ده نگی کورده‌وه‌ دێن چا ره‌ سه‌ رێک بۆ کوردستا ن بۆ هه موو ئه وهه ژا را نه ی که له کوردستا ن ده  ژین کا ره‌ کا نتا ن له پێنا و کورد بێت هه تا که ی کۆیله ی بێگا نه بین به ره‌ وپێشما ن به رن دوا ما ن مه خه ن له ڕه‌ وڕه وه‌ ی مێژودا هه تا ، که ی ئه م دوا که و تنه کوشتنو بڕینو چه و سا نه وه‌ نوو سه ر کوشتنو سه ر بڕینو ئه ما نه که ی مێژوو دروست که رن ئا شتی بێننه دی کا ر بکه ن بۆ دوا ڕۆژ بۆ نه وه‌ ی نوێ بۆ هه موو ئه و لا یه نا نه ی به ڕا ستی ئا شتی خوا زن یا ر مه تی یه کبده ن یه کبگرن دڵتان فراوان بێت ‌ 

کورد له سه ره‌ تا ی پێغه مبه رو ئیما مه کا ن کورد شۆڕشی کردوه‌ شا ن به شا نی ئیسلا مه کا نه وه‌ چه نده ها کورد هه بووه به عه ره‌ بی وو تو وێژ یا ن کردوه‌ وه‌ کو صڵاحه دینی ئه یوبی چه نده  هاهه ستیارو شاعرو نو سه‌ رما ن هه بووه‌ ئێستا ش هه ما نه نا ویا ن یه کجا ر زۆره‌ چه نده ها سه ربا زی ئه و سه رده‌ مه و ئه م سه رده‌ مه شما ن هه ن. بۆ زا نیا ری، چه نده ها شێخوو مه لا ی کورد هه ن هه تا ئێستا ش هه ندێکیا ن پشت به پشت ئه گه ڕێنه وه‌ بۆ لا ی پێغه مبه ر درودی خوا ی لێ بێت وه‌ بۆ ئیما مه کا ن له و کا ته وه‌ کورد هه بووه‌ به ڵا م هه وو ڵی نه ته وه‌یی نه دا وه‌ به ڵا م ئه مڕۆ پێویسته به شێ وه‌ یه کی نه ته وه‌ یی بیر بکه ینه وه‌ بۆ ئه وه‌ ی فه ڕ هه نگه که مان له نا و نه چێت کورد نیه شه ش یا ن حه وت زما ن نه زا نێت زما نی هه و را می له هه ره‌ زما نی ڕه سه نی کوردیه زه رده‌ شتیو یه زیدیه کا نیش له هه ره‌ کۆ نترین ئا ینی کوردین کورد  به خوێن تێکه ڵی ئا شوریو با بلیوئه که دیو که نعا نیه کا نو فینیقینیه کا نو سا سا نیه کا نو بوه‌ کورد نه ته‌ وه‌ یه که خۆی گو نجا ندوه‌ له و جێیا نه به ڵا م به زۆریما ن له کوردستا ن نیشته جێین هه تا ئه مڕۆ له شا نه ده ر ئه شکه وتێکی به نا و با نگه 8000 سا ڵ ئێسکو په‌ را سوی کورد دۆ زرا وه‌ ته وه‌ که وا ته ئه گه  ڕێینه وه‌ ئنیا ندرتا له کا ن دوو جۆر هه بوو ن پێیا ن ده‌ وترا ڕێها بیلیس وه‌ ڕێئه رکتۆس بکینه ش هه بوو ن ئێستا ش له مۆ زه خا نه که ندا ئه و ئێسکو په را سوا نه ما ون کورد نه ته وه‌ یه کی زۆر کۆنه گه شتی نوح له کوردستا ن دۆزرا وه‌ ته‌ وه‌ چه نده ها پێغه مبه رما ن هه بووه‌ ئه مڕۆژ پێی ده ڵیین کوردستان ما فی خا کوو خوێنما ن ئه وئ چه نده ها لا وی کورد زینده به چا ڵکردرا ئه و ما فا نه ده‌ بێ بێته دی ما فی گه لی کوردستا ن کوردستا ن ما فی هه ڵه بجه و ئه نفا لکرا وه‌ کا ن ما فی چه نده ها لادێ ڕوخاندراوه‌ کا ن له کا تی دیکتا تۆره کا ن ئه و کا ره‌ سا تا نه ما ن به سه ردا ها توه  ئێستا ش هه ڕه شه و توا نجما ن تێ ئه گرن،منیش  ده ستم به نوسینه وه‌ کرد به سه‌ هه تا که ی  ئه نفا لچیه کا ن زۆرداریما ن لێ ئه که ن سه‌ رژمێری ده بێبکرێت ئه وه‌ یا سا یه  ده بێ پیا ده‌ بکرێت به شێوه‌ یه کی یا سا یا نه ئه گینا ئه تا نده‌  ینه دا دگا ه ‌       

ێستا ش چه نده ها نه ته وه‌ ی توند ڕه و هه ن دژی نه ته وه‌ که ما ن کا ر ئه که ن ئێمه نه خه و توین ئا گا ما ن له هه موو شتێکه گوێما ن له هه موو تا نه ئه وا نه ی دژی نه ته وه‌ ی کوردن ئه تا نده ینه دا دگا یه کا نی چینوو ڕوسیا وکۆریاویا با ن ئه وروپا و ئه مریکا و هه موو وو ڵا ته عه ره بیه کا نیش هه موو ڕێکخراوه‌ کا نی ما فی مرۆڤ ئه مه ما فی ئا ده میزاده ڕوحو گیانه خوێنه خا که مندا ڵه هه ژا ره‌ که م ده را مه ته ئه شکه نجه و ئا زاری نه ته وه‌ یه که ها واری هه تیوو بێ با وکه دایکه وو شه کا نتا ن له پێنا و نه ته وه‌ی کورد بێت چه نده ها مزگه وتیا ن ڕوو خا ند به سه هه تا که ی ئه م سه ر ما یه دا را نه ده سه ڵا ت بگرنه ده ست کوردستان به را ورد بکه ی له گه ڵ وو ڵا ته بیا نیه کا ندا به را ورد نا کرێت ده ردی هه ژا ری له ژا نی گه له که م پپرسه‌ چه ن  هه شبه سه رو دا ما وین چه ن ڕوو تو ڕه نجاوین سه ر کووتکراوین لێدراوین پشت چه ما وین خا ک زه‌وتکراوین پشتی یه کتر بگرن وه‌کو ئا سن بن وو شه تا ن وه‌ کو گو له ی بڕ نه و بێت بۆ ما فه کا نتا ن له هه ره‌ یا سا کا نیش ئه زا نین بۆیه ده نگی ما ف هه میشه به رزه‌ مێشکی بۆ گه نا  وی  دیکتا تۆ ره‌ کا ن بۆنیا ن گه یشتۆته هه موو جیها ن بۆنتا ن دێ له سه ر شه قا مه کا نی ده‌ ره‌ وه‌ ی وو ڵا ت کوا ما فی ئۆجه لا نه که م کوا ما فی پێشمه رگه سه‌ رما و برسیه کا نم خۆزگه بمردما یه له و خا که له گه ڵ برا  شه هیده‌ کا ن هه موو ما ن له نا و ئه و ڕا ستیه ژیا وین کوا ما فی شه هید هه ڵه د نه یی ئه ی دکتۆر قاسملو ئه ی ما مه ڕیشه ئه ی مندا ڵه کا نی با رزا نی ئه ی  شه ره‌ ف که ندی ئه ی ئا زا د هه و را می ئه ی مندا ڵه کا نی تۆپزا وه‌و ڕه حیما وه‌ ئه ی هه موو شا ره‌ کا نی کوردستا ن کوردستا ن بوو به گۆڕستا ن به سه به سه هه تا که ی ئه م ڕه نجده‌ را نه تو شی چه وسا نه وه‌ ئه که ن. کوا ئا شتی ئا شتیخوا زا ن کوا هه ستی ئا ده‌ میزاد کوا له کوێ بوو ن ئه و کا ته ی هه زا ر جا ر ناوی خوا ما ن هێنا به س ئه و خوایه یه تۆ ڵه ما ن هه رئه کا ته وه‌ یه کێتی به کۆمه ڵه ده ستی پێکرد جودا بوو نه وه‌  بۆ ئه وه‌ ی جودا نه بنه وه‌ یه کێتی په یدا بوو  ئێستا ش ئا یدیۆلۆ جیای یه کبونوو یه کێتی به هێزتا ن ئه کا ت وه‌ هه وڵده ن ڕیزه کا نتا ن یه کبخه ن له گه ڵ لا یه نه کا نی   دیکه دا تێکه ڵبوو نتا ن له گه ڵ بیرو با وه‌ ڕی یه کتردا بێت هه ر خۆ شه ویستی سه‌ ر که وتن  به ده‌ ست دێنێنێت.ڕقو کینه مه چێنن به بوو نتا ن به دروستکردنی نه وه‌ ی نوێ سه‌ رکه وتو ئه بین ،منیش پڕ به دڵ حه ز ئه که م ئا وا ته کا نما ن بێته دی به ره‌ و پێشه وه‌ هه نگا و بنێین ئه گه ر بهێڵن هه ندێ به زه یتا ن به و خه ڵکه دا ما وو هه ژا ره‌ بێته وه‌ که مێ خوا تا ن بێت ئه یها وا ر خوا یه یا ر مه تیما ن بده‌ ی یا ر مه تی ئه و مندا ڵه بێ دا یکو با وکا نه بده‌ ی خۆشیا ن لێ نه ستێنی ،خوا یه گه یشتو مه ته ئه و ڕا ده‌ یه که ته نها خوا یا رمه تیما ن ئه دات ، ‌    ‌ 

ئه ی کوا شه هید جه با ر عه بدوڵا با سی کۆ مه ڵه ی بۆم ئه کرد بڵا و کرا وه‌ ی کۆ مه ڵه ی بۆم ئه هێنا کوا چیتا ن لێی کرد بمده نه وه‌ بۆم زیندو که نه وه کوا چه نده ها لا وی کورد چوو نه ژێر خا ک بۆ منتا ن نه برد له گه ڵخۆتا ن بۆ پێش 27 له مه و به ر ئه م وو شا نه له نا خما بووه‌ به هۆی کۆ مه ڵه 23 سا ڵه ده‌ ر به ده ری لا دێو شا رو شا رۆ چکه کا نو هه نده را نم هه ڵگری ئه و بیرو با وه‌ ڕه بوو مه چه نده ها برسێتیو سه رما یما ن چێشتوه‌ زیندانوو هه موو شێوه‌ یه کی نا ڕه‌ وا ما ن به سه ر ها تووه‌ به سه ر هه مووگه لی کورد ها توه زما نتانو پێنو سه که تان له پێناو نه ته وه‌ که تا ن بێت کوا کوڕی ما مه م قه حتا ن عه دنا نه که م بده نه وه‌ ببن به ئا گر دژی دو ژ منا ن چه نده ها خوێن  کوا ما فما ن کوا کا م ڕا میا ریتا ن ئه و ما فا نه ما ن ئه ده‌ نه وه‌ وه‌  ری ئه گرینه وه‌ به هێزش بێت جه ر گما ن سو تا وه ڕووی درۆزنه کا نیش به دیا ر ده که وێ بزا نن چۆن خوا پێتا ن پیشا ن ده دا ئه وا نه ی دوژمنی کوردن له کا تی زه ی زه فو نیش دژی کورد بوو ن چه نده ها دزیا ن له کورد کردوه‌ چی ڕا میا ریه کی کورد دا وا ی ئه و ما فه مێژوویه یا ن  داواکردوه بزا نن نه ته وه‌ که ما ن چه نێ ما فی خوراوه‌ هه موو ئه و ما فا نه ما فی مێژوو یی کورده ها تن دا گیری بکه ن  ‌     ‌ ‌  

گه ڕان به دوای شو ێنوو ئه د رێسه کاندا له م نه خشه یه

 بۆ ئێوه ی خۆ شه ویستوو ئا زیزه

Hier Alles Kurdistan Republik Kurdistan Republik über 25 städte

کور دستان

نه خشه ی ئه م خانوه   زۆر با شه بۆ دروست کردن هه وڵ بده چا پی بکه وه گه وره  ئه کڕێته وه بۆ کوردوه هه میشه کا ر کردن با شه بۆ جوان  کردنی ووڵا ته که مان شه قا مه کان  کا ری بۆ بکرێت

به ر ده وا م پاکسازی بکرێت بۆ ئه وه ی هه ست به شا ره وا نی بکه ن خه ڵکی بیا نی

دێنه وو ڵا ته که ما ن بۆ گه شتو گو زار به خێر هاتنی گه رمیا ن لێ بکه ن خۆشیتان ئا واتمانه

هه وو ڵوو کۆ شش بۆ دروستکردنی کا ری کۆ مپیو ته ری  چۆنیه تی به کا ر هێنا نی بۆ فێربو ن له دا مو ده زگا کا ندا به ئه لیکترۆنی کردنی بیرۆ کراسی وه‌ بۆ کا ری با نکو وه‌ نوێ بوو نه وه‌ ی بیرو با وه‌ ڕه کا نتا ن وه‌ بۆ وا نه وتنه وه‌ بۆ دروست کرنی ما ڵپه ڕ دروستکردن بۆ هه موو کارێک وه‌ قوتا بیا ن فێر بکرێن چۆن نوو سینی کوردی به و ئا مێره‌ ژیرکا ره‌ به کا ر بهێندرێتوو پێویستیتا ن پێی ده بێ هه موو کا تێک وه‌ بۆ هه موو کارێک بۆ بینا سا زی چوو نکه هه رده‌ م پڕۆ گرا می نوێ دێو ته کنه لۆ جیا زۆر چۆته پێشه وه‌ له  وو ڵا تا نی که نه دا و ئه وروپا هه ر سئ ما نگ جا رێک ئا مێرێکی نوێ ده رده‌  چێ پێویسته کا ره‌ کا نما بۆ په یڕه وو پرۆگرا مه کا نتا بێت نا نما ن بۆ درووست که ن ئه م نه ته وه‌ یه پێویستی به خواردن به درووستبوو نه وه‌ یه به كا رمه ندی ڕا میا ریو  ئا بوریو هه موو چینوو توێژه کا نی نه ته وه‌ که ما ن  چۆنیه تی به رز بوو نه وه‌ ی ئا بوو ری ئا بوری هه میشه به هێز کردنی ئا بوو ری بۆ ئه وه‌ ی با ج بده ن زه کا ت بده ن با ری خه می هه ژا ران هه ڵگرن چه ند ئا بوری بیر بکه نه وه‌   ئا بوری کوردستا ن به هێزتر ده بێت بۆ نه وه‌ و خوێنی دوا ڕۆ ژی نه ته وه‌ ی کورد بێ  جیا وا زی نه که ن له نێوا ن  ها وو ڵا تیا ن    

کا ت وا تا که ی به رهه مهێنا نی ئا بوری نه ته وه‌ یی وه‌ ئا بوری تا که که سی دروستبوونی ئا بووری درووستبوو نه ته وه‌ یه که  نه ته وه‌ پێویستی به هه موو پێدا ویستیه کا نه چا پکردنی بیرو با وه‌ ڕ  چا پکردنی هه موو نه خشه کا ن به ره‌ و پێشتا ن ده با ت چۆ نیه تی کۆپی کردنی هه موو ئا مێره‌ کا ن وه‌ هه موو بیروو با وه‌ ڕه‌ کا ن چه نده ها جا ر ئا ما ژه ی ئه و وو شا نه ما ن کردوه‌ به یه کبوو نی بیرو با وه‌ڕه کا ن کا تی ئه وه‌ ها توه‌ خۆما ن جودا که ینه وه‌ له ئه وا نه ی چه نده ها ده و ڵه تیا ن هه یه ئێمه ش ئێستا له هه ره‌ ده‌ و ڵه تا نی جیها نیش ده‌ چین بێ جیا وا زی ئا ینوو ڕه گه زوو نه ته وه‌ یو  ،ئه وه‌ خا کی کوردستا نه که هه زا ره‌ ها سا ڵ  بۆ ئه وخا که هه وو ڵوو کۆششما ن داوه  له سه رده‌ می با با نیه کا نوو هه ره‌ مێژووی نه ته وه‌ که ما نن ،  خوێنی نه ته وه‌ که مان به هیچ دیکتا تۆرێکو خۆ فرۆش نا یگۆ ڕ ینه وه‌  خوێنم به خش کوردستا نه دوو ر وو ڵا توو هه ژا ری ده ر به ده ری ئه شکه نجه و ئا زا ری زیندا نه کا ن چۆن له بیری بکه ین هیچ که سێک ئه و ئا زا را نه ی نه چێشتوه‌ مندا ڵکوشتنوو ئا فره‌ ت خراپکردنوو چه نده ها ئا ژه ڵیا ن کوشت به هه موو جۆرێ له نا و بردنی نه ته وه‌ ی کوردیا ن دا وه کورد هه شبه سه‌ روو هه ژا ره‌ بیستوو سێ نیشتیما نی عه ره‌ بی هه یه  سێ نیشتیما نی  زما نی تور کی هه یه تورکما نستا نو ئا زره‌رو تورک  ئه وخا که خا کی  نیشتیما نی کوردستا نه به  که س نا یفرۆشین چیا ن ئه وێ له وه‌ زیا تر کورد ما فی خۆیه تی که له وه‌ زیا تری هه بێت ئه وو وو شا نه پێویسته بو ترێته وه‌ ئه زا نین فیدرا لیزم چیه ما فما ن له وه‌ گه لێ زیا تره‌ وو شه ی بیا نی لا ی ێێمه نا یخوا نیشتیما نی کوردستا نی یه کگرتوو ما ن هه یه ئه گه ر یه کێتی بیت به کێتیما ن دوا ڕۆژی کوردستا نه  یه کێتی ئا گرێکه دژی ئه وا نه ی  که ما فما ن پێشێلئه که ن  هه تا وه‌ کو دوژمنا ن له یه کێتی ده ترسا ن هه ندێکتا ن خه وتبوون هه تا ئێستا ش ئه ی گڕه که ی با با گوڕ گوڕ تینت له له ئا گری دوژمن  به هێز تره‌ ها ژه ی فڕۆکه و ژه هرا وی ده با به نا ترسێنێ ئه ی پێشمه ر گه ی قا ره‌ ما ن ئا گا دار بن ئه تا نکو ژن به دا وو ده رما ن هیچ که سێک با وه‌ ڕ به دوژمن نه کا ت ده رما نتا ن ئه ده‌ نێ دێنه نا و ما ڵه کا نتا نه وه‌ دوژمنان ئێستاش دو ژمنان له چوا ر ده‌ وره‌ تا نن حه بوو ده ر مانوو ده‌ رزیتا ن لێ ئه ده‌ ن به شێوه‌ یه کی نوێ دیکتا تۆ ره کا ن ئه یا نه وێ له نا و ما ن به رن ده ست نه ده‌ نه ده‌ ست که س ژهرا وین جیوه‌ به کا ر دێنن دوژمن دو ژمنه هه ر دوژمن ده مینێت،ئه و شتا نه بزا نن هه ندێکیان تیزا ب به کا ر دێنن بۆ هۆ شیا ریتا ن ده بێ به په رچیا ن بده نه وه ئا سا یش به هێزتر بکه ن چه نده ها کۆ مه ڵکوژیا ن ئه نجا مدا وه‌ به نا وی کورد ئه وا نه ی له زیندا ن دا بوو به چا و به سترا وی به لێدا ن ئمزا یا ن به زیندا نیه کا ن ده‌ کرد به بیا نوو که ده‌ ریا ن بکه ن له زیندا نه کا ن بۆ ئه وه‌ ی کورد تا وانبا ر بکه ن نێوانی کورد تێکبده ن له زیندا نیه سیا سیه کا ن پرسیا ر بکه ن ێستا ش چه نده ها زیندانکراو به ند کراو هه ن بێتا وا نن له تا وی کوشتنو بڕین به زۆر داری کوردیا ن چه وسا ندۆته وه‌، ئه و کا تا نه ئه وها کۆ مه ڵکو ژیا ن به کورد کردوه‌ ئه وها وویستو یا نه دکتا تۆره‌ کا ن بۆ ئه وه‌ ی بڵێن کورد هه ڵه ی خۆیه تی چه نده ها فرتو فێڵیا ن کردوه‌ له کورد دوا ی ئه وا نه شه‌ یا ن له نا و دا بۆ ئه وه‌ ی نه زا نن کێ ئه و کرده‌ وه‌ ی کردوه‌ هێشتا ده ڵێن پڕوو پا گه نده درووست ده که ن ئه ڵێن گوایه دیکتا تۆ ریه ت با شتره‌،ما فه کا نما ن گه لێ له وه‌ زیا تره‌ ڕه خنه تا نیش لێ ئه گرین کوا ئا شتی کوا کۆ مه ڵه کوا دیمۆکراتیخوازان به سه هه تا که ی ئه و نه ته وه‌ یه ئه وها ده‌ ربه ده‌رو ما ڵوێرا نما ن ئه که ن کوا ڕه حم کوا به زه یتان به و هه ژا رانه بێته وه‌ ئه وو هه موو نه ته وا نه هه‌ ن له  جیهاندا یا رمه تیما ن بده‌ ن وه‌ رنه کوردستا ن ته ما شا که ن بزا نن چه نده ها گۆڕی به کۆمه ڵیا ن کردوه‌ بۆ کورد ئه و کرده‌وا نه هه موو ی به ڵگه ن که ما فما ن له وه‌ زۆر تره‌    ئێستا ش  زۆر سوپا سی  خوای   مه زنکه  ئه وه‌ نده ما ن هه یه  ‌    

وه‌ کو ئه ندا مێکی ئه م نه ته وه‌ یه که له چه ند ه ها ده‌ و ڵه تم به زا ندوه‌ به کا ر کردن به ڵا م ئه وه‌ نا گه یه نێت که ئێمه ته نها کا ر بکه ین کا ری دیمۆکراسیو کا ری نه ته وه‌ی بۆ کورد وه‌ کا ری به  هێز کردنی ئا بوری وه‌ یه کگرتنه وه‌ ی هه موو لا یه نه کا نی کو ردستان له ده ره‌ وه‌ و نا وه‌ وه‌ ی وو ڵا ت وه‌ کا ری به هێز کردنی ئه رکی ژنا ن له دا مو ده‌ زگا کا ن وه‌ یا رمه تیی ده ریو بۆ ما فی ژنا ن وه چۆنیه تی ئا زا دی ئا فره‌ تا ن بئ جیا وا زی وو ڵا تێک بیه و‌  ێ به ره‌ و پێش بچێت پێویسته ما فی ئا فره‌ تا ن پیا ده‌ بکا ت. وه‌ له هه ما ن کا تدا ئه توا نێت ئه رکی ئا سا یشی وو ڵا ت بپا رێزێت، سه‌ ربا زی له کوردستا ن ئه رکه کا ری سه ربا زی بۆ ئا سایشی وو ڵا ته که ما ن پێویسته هیلا کیو ما ندو بو نتا ن بۆ کوردستا ن بێت ئه و خۆشیه و ئه و وێنا نه ی له هه نده را ن ئه یبینی له کوردستا ن هه یه به زۆرتریش به ڵا م وێنه ی ئه و وو ڵا تا نه وا یه ئه وپێشکه و تنه  له وو ڵا ت دروستی بکه ن  بۆیه ئا زا دی زۆر پێویسته له نا وو وو ڵا ت دروست بکرێت.نه شه قا مه کا نما ن به شه قا م ده چێت نه ئا وو سوو ته مه نیما ن به سووته مه نی ده چێت هێشتا زۆر ما ن ما وه‌ بۆ یه کا ری چا پ کردن له ده ره‌ وه‌ بۆ ناوه‌ وه‌ ی وو ڵا ت بهێندرێ بۆ پێدا وێستیه کا نما ن هه رده‌ م کا ره‌ با هه بێت با شه به ره‌ وپێشه وه‌ چوو ن ڕوو ئه دا ت هه موو چرپه و سا تێک پێویستی وات لئ ئه کا ت دروستبوو ن بێته کا یه وه  به نا نیتیریو نا نه ڕه ق پێشمه رگه ئه وخا که ی پا را ستوه بۆیه سه‌ رما یه دار پێویسته به باج یا ن یا رمه تی ئه و پێشمه رگا نه بده ن له نا و یه کدا چا ک بن  با شبن یا رمه تی یه کبده ن به هه ر شێوه‌ یه کبێت،ئه وه‌ ئه ر کی سه ر شا نی نه  وه‌ ی نوێی کوردستا نه،به رگری له یه کبکه ن به هه موو شێوه‌ یه ک.ئێمه پێما ن خۆشه له دا یک بووین چونکه زیندوو بوو ینه ته وه‌ بۆیه ئه ڵێم زیندوو ما نکه نه وه‌. ئه  گه رئێوه‌ زیندوو ما ن نه که نه وه‌ یه کێکی دیکه زیندوو ما ن ئه کا ته وه‌ هه میشه وا بوه‌ له سروو شتیش وا بوه‌ ئه وو سرووشته و خوێنه دوو با ره‌ ت ئه کا ته وه ئه و خوێنه نا مرێت هه رگیز ملیا رده‌ ها خوێن ئه ژین له سه ر ئه م زه ویه که ئا ده‌ میزا د یا ن گیا نله به ر نه ما  ئه و کا ته سرو شت زیندوت ئه کا ته وه‌.به نوێبوو نه وه‌ ی نه وه‌ ی کورد به جێی بهێڵن بۆ سروشت خودی خۆی.له م وو شا نه م توره‌ مه بن.وه‌ ک وو تم مێشک بیر له هه موو شتێک ئه کا ته وه‌ مێشک له سروشتدا یه ‌،ئا ده‌ میزا د دروستکه ری بیرو با وه‌ ڕه کا نه،گۆڕا نکا ری دروست ئه کا ت،تۆ خۆت دروستکه ری خۆتی بۆ یه من تۆمو تۆش منیت.به بیردۆزی بیرووبا وه‌ڕی نوێ.وه‌ کوو بیرو بۆ چوونی من هه میشه که به شێکی زۆر زۆر بچوکم له م جیها نه له م گه ردوو نه  که پێکها تووه‌ له ملیا رده‌ها ن ساڵی خێرایی تیشک ئه م زه ویه ش به شێکی زۆر بچوکه له  و ته قینه وه‌ کۆ نه که ڕویدا وه‌ ئێمه ش وه‌ کوو مێروو له یه کین  له سه ر ئه م زه  ویه،هه ندێ له و مێروو لا نه هه ڵدێن به ره‌ وه‌ ژیا نێکی دیکه که نایا نه وێ ئه م زه‌ویه دوو با ره‌ ببینن، ئه ڕۆنه سه‌ رئه ستێره‌ یه کی دیکه .له وێ ژیا ن خۆشتره‌ ژیا نێکی نوێ درووست ده‌ که ن،بۆ ئه وه‌ ی له خودی خۆیا ن دوو ر که ونه وه‌هه تا ئه گه نه ئه و ئا ما نجا نه، کا رێکی زۆری ئه وێ،بوو نی ژیا نێکی دیکه هه یه له سه ر ئه ستێره‌ کا نی دی ئه وا ن ئێمه  یا ن له سه ر ئه م زه مینه چا ندوه‌،به ڵا م ڕوداوو کا ره‌ سا تی به ردی گه وره‌و زۆر به هێز له م زه ویه ی دا وه‌ نا چا ر بوو ن ئه م زه‌ ویه به جێبهێڵن زه وی دیکه دۆزرا وه‌ ته وه‌ که ژیا نی تێدا هه یه خه ڵکێکی زۆر زه ویا ن به جێهێشت بۆ ئێمه. ڕۆیشتن بۆ ئه ستێره‌ کا نی دیکه.وو تیا ن ئێمه له ڕه گه وه‌ له سه ر ئه ستێه‌ره یه کی  دیکه ها توین  وا یه  ئێمه به شێکین له و ته قینه وه‌  کۆ نه  که ڕویدا وه‌  له هه موو  جیها نوو گه ردونو  ئه ستێره‌ کا نی  لێ  درووست بووه ئێمه ش ئه ما نه وێ بگه ڕێینه وه‌ ئه و ئه ستێرا نه ی که ئا ده‌ میزا د لێی درووست بووه ئێمه به شێکین له وا ن ئه و وو شا نه ئه ینوو سم به بیروو بۆچوو نی خۆم وا بیر ئه که  مه وه‌  که جیها نێکی زۆر گه وره‌ تر هه یه که له وه‌ ی  زا نیا ریه کان ئه یبینن زۆر له وه‌ گه وره‌ تره‌ که مێشک بڕی تێئه کا دۆزینه وه‌ ی کا ره ‌کاوینتستی بیردۆزێکی نوێیه که ئه وه‌ ئه گه یێنئ تریکی چرپه له هه موو شوێنێکدا یه له هه موو ئه وو چرپا نه ی که گه ردوونی لێ درووست ده بێت وه کو ئه م چرپه یه 0 که شێوه‌ یه کی با زنه یی دروست ئه کا ت به مێشک بیر له کوێ بکه یته وه‌ له وێی ئه و توا نا یه له مێشکدا یه وه‌ کو شه پۆلی  که هرۆ ما گنێت،  

به سه رها تێک که هه رگیز له بیر نا چێت .که له سه رما دا خه ریک بوو وو شک بینه وه‌،به ڵام یا رمه تی کرا بۆ ئه وه‌ ی برسیما ن نه بێت،له سه ر شا خو چیا کان به فر بوو زستان بوو هه ر که سوو برسیوو سه رما ی بوو خوا خوا ما ن بوو که نا نێک بخۆین،ده ربه ده ر،له و شا خا نه.هه رکه سه ترسی ئه وه‌ ی هه بوو که دوو با ره کیمیا ویما ن لێ بده ن چه نه ها مندا ڵی کۆرپه له سه رما مردن،زۆر به ته مه نه کا نیش هه ندێکیا ن گیا نیان له ده ستدا له سه رما و برسیا هه ندێک که سی ئیما ندار که چووبون بۆ لا ی خوا ،دا وا ی یا رمه تیا ن کرد له خوا.هه ندێکیا ن ئه و کا ته وا زیا ن له ئا ین هێنا،ووتیا ن خوایه ئێمه ئێستا پێویستیمان پێت هه یه که ی یا رمه تیما ن ئه ده‌ ی؟ زۆر سا رد بوو دایکوو با وکم بریندار بوون .به کۆڵ دا یکم هه ڵگرت کردمه نا و ئۆ تۆ مبیله که ی کوڕ میمکی باوکم،بۆ ئه وه‌ ی سه رما یا ن نه بێت.هه ر دوو کیا ن بریندا ر بوو ن له سا ڵی هه زا رو نۆسه دوو یه ک بوو له شا ری زه رده‌ شت دا یکم گوا ره‌ کا نی خۆی فرۆشت  بۆ ئه وه‌ ی برسیما ن نه بێت،به بریندا ری دا یکم هه ڵگرت بردما نه لا ی پزیشک بۆ ئه وه‌ ی بیما ری بکات،ئه و کا ته به ها نا ما ن ها تن خه ڵکی زه ده‌ شت هه رگیز له بیری نا که م،نا وی پیرانشه هر بوو دوایی ڕوما ن له نه غه ده کرد.چه ن شه وێک له وێ ما ینه وه‌.وو تما ن با بگه ڕێنه وه‌ که رکوک چی ڕو ئه دا ت با ڕوو بدا ت هه ستما ن زۆر بریندار بوو گه ڕا ینه وه‌ که رکوک به ڵا م ئێمه هێشتا لا و بوو ین دا یکموو با وکم ئا مێری سا رده‌ مه نیه که یا ن فرۆشت با وکم وو تی کوڕم بڕۆ خۆت ده‌ ر با ز بکه،ئه م دیکتا تۆ را نه ئه تکو ژن،نا چا ر ما م که ڕوو له هه نده را ن بکه م خۆزگه بمردما یه ده رنه چوما یه.با ش بوو که سوو نا سیا رێکی زۆر ما ن هه بوو که یا رمه تیما ن بده ن ئه و کا ته ما مه م وه‌ لید یا رمه تیما نیدا،به هه موو جۆرێک  یا رمه تی دراین، ئه نوو سم ئه و ڕۆژه ڕه شا نه ما ن له بیر نه چوه‌ که  به سه ر کورد دا ها ت به هێز کردنی بیرو با وه‌ڕتا ن به یه کێتی بوو نتا ن هه رده‌ م به هێزتا ن ئه کا ت ببنه دڕک بۆ ئه وا نه ی که چه نده ها خوێنی لا وا نما نیا ن زینده به چا ڵ کرد وه‌ رن ته ما شا ی گۆڕستا نکه ن گۆڕه به کۆ مه ڵه که ی کوردستا ن هێشتا ئه ڵێن کورد نین به کوردی بوونی زما نتا ن بکه ن با وه‌ ڕتا ن به نه ته وه‌ ی کورد هه بێت به نه ته وه‌ ی خۆتا ن بڕوا بکه ن زیندو که ره‌ وه‌ ی خوێنی کورد بن خوێنما ن تێکه ڵی ئه وروپا و هندستانو ئه مریکاو ئیسرائیلو عه ره‌ به کا نوو ڕوسیاو هه موو گه لا نی جیها ن کردوه‌ له وه‌ دیمۆکرا تیو خوێنکار چیتا ن ئه وێ له کورد کورد ئه وه‌ ی یه هوود به سه‌ ری ها ت کورد به سه ریها توه‌ خه م خۆرما ن بن خه مخۆری هه موو تا نبوو ینه هه موو نه ته وه‌ ییه کا ن، بۆ یا رمه تی کورد نا ده‌ ن؟ ئه گه ر ئا شتی خواز بیت یا رمه تی مندا ڵێکی کورد  ئه ده یت.  

هو نه رو زا نستو بیرکردنه وه‌ به وو شه کا نتا نه وه‌ به سه‌ رۆکه کا نما ن زۆرن له پێشتا ن نا یا نبینیت نا ویا ن زۆرن به ڵا م نا مه وێت نا ویا ن بخه مه ڕسته یه ک که هه ڵوا سراو بێت خۆت وو ن مه که تۆ وو ن نیت وو یستوو یا نه  وو نت بکه ن  وو ن نا بین له مێژوو دا رستا نێکی پڕ له دڕنده‌  که ته نها ما فی خۆی ده‌ وێت بڵێ برسیمه لێت تێ ئه گه م به س ڕه حمت به کا ر بێنه که ژیر بوو ی ژیرت بۆ ئا ده‌ میزا د بێت بۆ نه ته وه‌ که م ،که پێنوو سی بۆ خودی خۆی نه بووه‌ لێما نگه ڕێن به ئا زا دی بژین ئا زا دی که گه لێک ما فی ئا زا دی بپا رێزێت له نا ومێشکی کورد کا رکرندنو دروستبوو ن هه یه به کا ت به هه وو ڵ به له سه ر خۆ بوو ن به هێمنی کا ر ئه نجا م ئه درێت،هه موو کرد وه یه ک به هێمنی به گفتو گۆ کردن به دڵفرا وا نی دێته دی بێ جیا وا زی ئا ینو ڕه گه زوو زما نوو ڕه نگوو هه موو بیروو با وه‌ ڕه کا نی دژی ئا ده‌ میزا ده‌ .یا رمه تی ئه وا نه ی له زیندانن پێویسته ده‌ بکرێن به ئا زا دی بژین به کوردی بوو نی زما نتا ن له هه موو شوێنه وا ره‌ کا ن ما فی خۆتا  نه .ما فی کورده هه وڵبده ئا مێر دروست بکه به پێنوو سه که ت به را نگا ری ئه وا نه به وه‌ که دژی نه ته وه‌ که تن ،به کوردی بینوو سه وه‌  به کوردیبوو نی  هه موو شوێنه وا ره‌ کا نی کوردستا ن فێره‌ کوردیا ن بکه ن ئه وا ن زیره‌ک نین فێره‌ کوردی بن هه تا کوردی فێر ئه  بن  زۆریا ن پێ ده چێت به ڵا م کورد نیه شه ش زما ن نه زا نێت،ڕێزما نی کوردی به ره و پێشبه رن ‌

www.google.com

 چیت ویست له گۆگله بپرسه

له دوای هه ر چی شتێک ئه گه ڕێی  کرته لێره بکه

 

www.google.com
www.google.com
ته له ڤزیۆنی هه موو جیهان
ته له ڤزیۆنی هه موو جیهان

یه کیتی نیشتیمانی کو ردستان

ته له فۆن بکه به به لا ش
ته له فۆن بکه به به لا ش

ئیمه یله که ت  لێره بنوسه

No Name
0,00 €
Add to Cart
  • Available
  • Ships within 1-3 days1
www.zkurd.org
foto shop
www.ku.kurdland.com/editor-asp
نوسین به کوردی
کوردی و ئنگلیزی
www.ferheng.org

فه رهه نگی کوردی www.ferheng.org     

کورد pc
کورد pc

جلو به رگی کو ردی

SKIPE
سکا یپه بۆ کورد
yahoo bo kurd
yahoo bo kurd
msn bo kurd
msn bo kurd
زۆزگ ئایر
زۆزگ ئایر
هه و ڵیری پایته خت
هه و ڵیری پایته خت
hotel dilan هو تێلی دیلان
hotel dilan هو تێلی دیلان

www.hoteldilan.com  HOTELI DILAN  ‌جێگای خه وتن له هوتێلی دیلان

 ‌‌‌‌

travel to kurdistan  سه فه ر بۆ کوردستان
travel to kurdistan سه فه ر بۆ کوردستان

www.kurdtravel.com.

 to kurdistan

nach kurdistan reisen  بۆ کو ردستان  سه فه ر بکه ن

newroztan piroz bet نه ورۆزتان پیرۆز بێت

www.danish.jeeran.com

Tue

08

Jul

2008

پێشمه رگه کان

پێسمه رگه کان

پێشمه رگه کان
پێشمه رگه کان

www.peshmergekan.eu  ئه مه سایتی پێسمه رگه کانه

16 Comments

Tue

08

Jul

2008

halabja

27 Comments

بڵا و کردنه وه ی ڕۆژنا مه

کوردیه کان له ڕێگه ی

ئیمه یله کا نتا نه وه

11511 STEPS. GOOD NIGHT! #10KSTEPS
A6-EUA 15012018LHR
9M-MAC 15012018LHR
#Nightshiftlife
ALDS_1010 (Fishy Twins_) (1)
Copy of Emergency Prep 2
Copy of Env. Services 2017
Copy of Emergency Prep Staff 2
Copy of Emergency Prep1
Copy of Env. Services_Summer 2017