وه رزش بۆ ئه ندا مه کانی له ش پێویسته

  • ئه م وێنا نه ببینه وه هه وڵ بده وه رزش بکه بۆ ئه ندا مه کانی له ش پێویسته
  • به یانیان ڕا کردن با شترین  جو ڵا نه وه یه بۆ ئا ده میزاد
  • دوور که و تنه وه له جگا ره کیشان  ته مه ن درێژ ئه کات
  • ئا وی سێوو ئا وی پر ته قاڵ زۆر باشه بۆ خوێنوو خڕۆکه ی سپیو سوور
Travel Bug
Antiquity
the girl from Nazaré ( #Portugal #Nazaré )
the green castle ( #Portugal #PortoDeMos )
icy lifes ( #Portugal #Lisboa #rioTejo )
summer breeze ( #Portugal #Lisboa )
it felt like spring ( #Portugal #Lisboa )
Diamant Pyramid
The Beautiful Mabel
eclipse of the world ( #Portugal #Lisboa )

www.pkk-info.com                         ته ما شا ی ئه م ماڵپه ره بکه  کرته لیره بکه.

www.pkk-info.com            klick here کرته لیره بکه

www.hpg-online.com                     کرته لیره بکه   kirte lere bke

www.daxwaz-kurd.info                    bo kurd  بۆ کو ردستان

پێدا ویستیه کا ن بۆ کوردستا ن چین ئا و چۆنیه تی دروستکردنی ئا و له ژێر پێتا ن ئا و هه یه کا ری بۆ بکه ن  به شێوه‌ یه کی هه ڵکه ندن بۆ ی کا ر بکه ن هه وڵی بۆ بده‌ چۆن ئا و بدۆ زیته وه‌ وه‌ کو چۆن له فلیمه کان ئه یبینی به و شێوه‌  یه کا ری بۆ بکه ن  بۆ ئه وه‌ ی بێکا ر نه مێنن هه وڵی بۆ بده‌ ن به ڵا م به شێوا زێکی نوێ ئا و بدۆزنه وه‌ که س نیه نه زا نێ چۆ ن ئا و ئه دۆ زیته وه‌ سروشته که ما ن ته ڕ نیه  ته ما شای جو تیا ره‌ کا ن که ن فێر بن بزا نن چۆ ن ئا و ده ردێنن جوتیا ره‌ کا ن زۆر زیره‌ کن بۆ ئا و ده‌ ر هێنا ن چه نده ها که سی لێها تو هه یه بۆ ئا و دروست نا که ن هه ندێ کا تتا ن پێویسته ئه گینا زۆر ئا سا نه ئه و جێگا یه ی کر می لێ بوو ئا وی لێیه جێگا یه ک که ته ڕ بوو ئه توا نی هه ڵیکۆڵی ئا و له و جێیه هه یه  ،  

تۆ کوردی به خوێن به کرده‌ وه‌ هه ر کوردی چه نده ها سا ڵ دوری وو ڵا تین هه ر کوردی خۆتیش بگۆ ڕی هه ر کورد ئه مێنیته وه‌ چه نده ها جۆری ئا ده‌ میزاد هه یه له م جیها نه به ڵا م هه ر کورد ئه مینێیته وه‌ له ته مه نێکی لا وی وو ڵا تم به جێهێشت به ڵا م هه ر هه ستی نه ته وه‌ یی لا م گرنگتر بوه‌ له هه موو شتێک چه ن دوور وو ڵا ت بیت ووڵا ت خۆ شه وویستر ده‌ بێت کا ر کردن بۆ وو ڵا تی کو ردستا ن بکه ن ڕه‌ نجو هیلا کیتا ن بۆ کوردستان بێت ڕا سته هه ندێکما ن له ده‌ ره‌ وه‌ ی وو ڵا تین به ڵا م مێشکما ن بیرو با وه‌ڕ ما ن هه ر له کوردستا نه هه میشه به گیانو به جه سته‌ له کو ردستا نین ،ئه گه ڕێینه وه‌ بۆ ڕه گ ڕه گی کوردستا ن .سه رده‌ می ده‌ ستبه سه‌ ر دا گیر که ره‌ کا ن توا نا به ده ستا ن که ڕه‌ و تیا ن دروستکرد دژی کورد کورد  ده‌ سه ڵا ته  ێستا هه ر چه نده‌ خۆ  په‌ رستبین نه ته‌ وه‌یین شۆڕشا نی گه ل بخوێنه وه‌ له پێنا و خا ک چی کا رێکیا ن ئه نجا م دا وه‌ گه لی کورد له و گه لا نه یه که  هه موو شۆڕشێکی به سه‌ ر ها توه‌ کوا شۆڕشگێڕا نی جیها ن لێکۆڵینه وه‌ یا ن نه کردوه‌ ئه م نه ته وه‌ یه چا ره‌ سه ری بۆ بکرێت.بۆ بیرێک له و کوردا نه نا کرێته وه‌ .خۆما ن ده بێ دا ن به نه  ته وه‌ ی خۆ ما ن دا بنێین ئێمه هه ین هه رده‌ م ئه مێنین به مێشک به یا سا به کرده‌ وه‌ به وو تن به کوردیبو نی نیشتیما نی کوردستا ن له ده ره‌ وه‌ و نا وه‌ وه‌ ی وو ڵا ت که وو ڵا تێک هه یه نا وی کوردستا نه چۆن کوردستا ن به جیها ن بنا سێنین به نوو سینه وه به کا ر.کردنو به  ئا شتی به نوو سینه وه‌  به بیرۆکرا سی.وه‌ کو چۆن ئێستا ئه نوو سمه وه‌‌،

خۆزگه دا رێکبو ما یه .یا ن به ردێک بو ما یه له کو ردستا ن. ده ر نه چو ما یه به رد له جێی خۆی سه نگینه کا ره‌ سا تو جه نگ وا ی لێکردین .ده‌ ربه ده‌ر بین هه ر که‌ سو جۆره‌ کا ره‌ سا تێکی به سه‌ ر ها توه‌ به سه ریا دێت .کا ره‌ سا تی کۆ مه ڵا یه تی نه ته وه‌ یی برسێتی هه ژا ری بێ با وک بێ   دایک بێ خزمه تگوزاری پێ پولو پا ره‌ بێ جێگه و لا نه و جێی خه وتن .له دا یک بووین بۆ ئه وه‌ ی به خۆشی بژین .نه ک بۆ چه وساندنه وه‌و سه‌ رما یه دا ر بما نچه وسێننه وه‌  پێویسته سه رما یه دا ر با ج بده ن ئه نوو سمه وه‌ بۆ هه ژا را نی کورد بۆ هه موو ئه و که سه‌ی بێتا وا نن بۆ کۆ مه ڵه ی کوردستا نی هه ژا ر بۆ که م ئه ندا ما ن بۆ هه ستی ئه وا نه ی هه ستیا ن هێشتا تێر نه بوه‌.ئه وه‌ ی  برسیبوو ڕوو بکا ته سرووشت له سروشت بخۆن سرووشت نا نوو ئاوو هه موو به ر هه مه کا نی تێدا هه یه.هه وڵده‌ ن چۆن له و خا که خوار ده‌ مه نی دروست بکه یت خۆشترین ژیا ن ژیا نی لا دێیه چه نێ زه نگین بیت هه ر ژیا نی سروشی گرنگتره‌ وو شه کا نم زۆر به شێوه‌ یه کی ئا ساییه  به ڵا م کردا ره‌  بۆ به رهه مه کا نما ن  له و خا که هه موو نهێنیه کی تیا یه بیدۆزه‌وه زێڕو زیوو یا قوتوو هه موو کا نزا یییه کا ن.به کا ر کردن دێنه دی به خوێنی لا وا نی کورد ئه و خا که پا رێزراوه‌  هه ستو بیرما نه خا ک خوێنما نه خا ک هۆشو بیر مانه خاک ڕه گما نه خا ک من خا کم خۆش ئه وێ بۆنی خا ک ئه که م مێشکمه خا ک خوێنم له گه ڵ خا ک تێکه ڵه له وه‌ تی هه ین خا کو ڕه گ بوو ینه ئا سنی کورد ئا سنێکی پۆڵا یی به هێزه‌ جیا نا بینه وه‌ له خا ک وه‌ رزی به ها ر کوردستا ن ببینه کوردستان هۆشمه و هه میشه ڕا ستبینمه 

تۆو من ته نها به ره‌ و خه با تی نا چا وه‌ ڕوا نیه کا ن که نا زا نی چۆن ڕوده‌ دا ت به وو شه یه کی  دژ به نه ته وه‌ که م  ڕو ئه دا ت ،که پێم بڵێن تۆ گێلی یا ن فه ڕهه نگت نیه،له زا ری ده رچوو که ئه و سوجده‌ش بۆ سروشته که م ده‌ با ت کا تێ له خه و هه ڵده‌ ستێ وا ده‌ زا نێ که  شێتین نا زا نێ چا ره‌ سه ری هه موو نه خۆشیه ده رو نیه کا نین.هه موو ڕه نگم پێ نیشا ندا ی .هه موو وو شه کا نیشم له پێنا و  تۆیه نیشتیما ن بوو م به پزیشک بۆ چا ره‌ سه‌ ریت شێتو شه یدا بوو ی بۆ نیشتیما ن وه‌ ره‌ بۆ لا م .بۆ ڕه گ بۆدوو با ره‌  بۆ ژیا ن تێبگه چۆن له ڕسته و  وو شه کا نم  به م جۆره‌ تێکه ڵی زا نیا ری ژیا نم ئه وه‌ ی لێم تێنه گه یشت ئه و ها یه وو شه و زما نم به پیتو نوسین  به کا رو شه وو نخونی شێتی هه موو شێتا نم .ئه‌ وسا لێم تێ ئه گه ی که کوردێکی به سته زما نم خۆشه ویستیم بۆ تۆ  له ڕا ده به ده‌ ره‌  ئه گه ر له جێ ی من بنوو سی ئه زا نی کورد چه ن هه ش به سه ره لێم تێ  نا گه ی به م زوا نه ئا زا دمکه به م وو شا نه ئا ده‌ میزا د مێشکت پڕه‌ پڕ بووه‌ به زۆردا ری .نا خوێنمه وه‌ له گه ڵ چا وتا ئه دوێم بۆت ئه نو سمه وه‌ ما فی زما نم هه ستی گوێو چا وه‌ کا نم ده جوڵێی له خوێنو زا مه کا نم هه ژا رم هه ژا ر چا ره‌ نوو سم بکه کوا هه ستی ئا شتیو  بیما رمبکه بوو مه زا مدا ر له شم برسیو تینویه تی بۆ یه ده نوسم لێم تێبگه ی هه ی زۆردار.وه‌ کو یه ک دروستببوو ین .کوا ما فی هه ژا ر نه ته وه‌ ی کورد به سه ده‌ ها نسا ڵه که س لێی نا پرسێ چه وساوه‌ بۆیه   مێشکی کورد  له خۆی نا پرسێ پرسی له خۆی نه کردوه‌ بۆ من کوردم هه ر به زما نی بیا نیش نه تا نوتوه‌ کوردم ڕا میا ری به کوردیبونی کورد بکه ن له هه موو وو ڵا تا ن .تا بمێنێنێ نا و تا ن هێشتا نه خشه ی کوردستا ن به ته وا وی له کا رگه گه وره‌ کا نی وه‌کو گوگڵ به ته واوی دیا ری نه کرا وه‌ پێویسته بگۆ ڕ درێ نه خشه یه کی دیا ریکراو بۆ کوردستا ن دا بین بکرێت ئه وه‌ ش کا ری پێویسته بۆ ئه و خه ڵکه هه ژا ره‌ هه ستبکه ن که  نیشتیما نیا ن هه یه وه‌ کو کورد پا رێزه‌ ری خا کو خوێنو خا کین کا ره‌ کا نما ن ئه نجا م ده‌ ده‌ ین بۆ ئه وه ی دوو با ره‌ درووستبینه وه‌ .  . ‌      

چۆن به دا دگا یکردنی ئه و نه  ملهوڕا نه ی  که دژی  کوردن  له ڕێگه ی ڕێکخراوه‌ کا نی ما فی مرۆڤه وه‌‌ ڕێکخراو ی دیمۆکراتیخوا زا ن یا ن ڕێکخراوی نوێ هه یه بۆ ما فی گه لی کوردستا ن پێویسته به نوسینه وه‌ ئه و کا رکردن ئه نجا م بدرێت نوو سه را ن کا ریا ن ئه وه‌ یه که به رگری بکه ن له خا کی کوردستان به هه ر چی زما نێکی بیا نی بێت  وه‌ کو ئنگلیزیو کۆ ریو ئیتا ڵیو هه موو زما نه کا نی دیکه ش گه لی کورد پێویستی به ئا ده‌ میزا دی یا سا یی هه یه که بتوا نن به هه موو شێوه‌ یه ک به رگری له وو ڵا تی کوردستا ن بکه ن له هه موو ئه و کرده‌ و ا نه ی که دژی کورد کرا وه‌ وه‌ کو گۆڕی به کۆ مه ڵوو  ژه هریا ن دا به کورد وه‌ چه نده ها کوردیا ن کوشت پێویسته به شێوه‌ یه کی یا سا یی وه‌ ری بگرینه وه‌ هه ر چی کا تێک ئه مه ت خوێنده‌ وه‌ بڕۆنه لا ی مه حا میه  کا ن  ئه وا نه ی کوردیا ن کوشتوه‌ به ژه هری کیمیا وی بیا نده نه دا دگا کا ن له هه ر چی جێیه ک بوون ئه وه‌ ما فی نه ته وه‌ یی خۆ تا نه یا سا ییه کا ن ئه زا نن ئه و ما فا نه تا ن چۆن وه‌ر ئه گرنه وه یا سا ی  ئه وروپاو ئا سیاو ئه مریکا و یه کگرتوی سۆڤیه تو سینو کۆریاو یا با ن بخوێننه وه‌ له و کا ره‌ سا ته کا ن ئه زا نن  دا وا ی یا ر مه تیا ن لێ بکه ن بۆ کو ردستا ن چو نکه دڵ چه پ لێ ده‌ دا ت‌ 

کارکردن بۆ خودی کا ر خۆی جمو جۆڵ بۆ جوڵا نه وه‌ ی ئه ر که کا نما ن بۆ دروستبونی نه وه‌ ی نوێی ئه م وو ڵا ته ڕه‌ نگینو   پڕ له له هه موو جۆره‌ بیرو با وه‌ڕو چینو توێژه کا نی وو ڵا ته که م به ره‌ و پێشبردنی نه ته وه‌ ی کوردستا ن وه‌ کا ر کردن له گه ڵ وو ڵا تا نی چوا ر ده‌ ورو به رو وو ڵا تا  نی جیها ن  به ره‌ و پێشخستنی نه ته وه‌ ی کورده‌ له به ر ئه وه‌ ی کورد هه ژا رترین وو ڵا ته .ئه ر کی سه‌ ر شا نما نه که کا ر بکه ین بۆ به ده ستهێنا نی دیمۆکرا سی نوێو   بۆ ئا ما نجه سه‌ ره‌ کیه کا نما ن به خێو کردنی نه ته وه‌ یه ک که هێشتا زۆر کا رکردنی پێویسته ،بنا غه ی دا مه زرا ندنی هه موو ڕه گی بیرو با وه‌ ڕه ده‌ سیلێدرا وه‌ کا ن  که دروستکه ری کوردستا ن ئه بن،بۆ دوا ڕۆژی نه ته وه‌ که ی کورد هه موو دا موو ده‌ زگا کا ن به شێوه‌ یه کی ئا زا دا نه و ئا شتئخوا زا نه به ڕێوه‌ ببرێت.دروستکردنی جیها نێکی نوێ بۆ کو ردستا ن به جوا نکا ریکردنی هه موو  خا کی کوردستا ن .هه میشه دروست بوو نی نه وه‌ ی نوێ له و دروستبو نه  نا توا نین .خۆما نی لێ گێل بکه ین ئه وه سروشته ده‌ سه‌ ڵا ته له کا ره نه نا توا نین به ر ا نگا ری سروشتبینه وه‌.زۆر شت سرو شتیه .له سروشته‌ وه‌،کا ره‌ کا ن به  و شێوه‌ یه  ئه  ڕوا ته ڕێوه‌،بێگو ما ن خه ڵکێکی زۆریش به و شێوه‌ یه بیر ئه که‌ نه وه‌.ما فی هه موو لا یه نه کا ن  پیا ده‌ بکرێت  

ڕێزگرتن له وا نه ی که له ده‌ ره‌ وه‌ ی وو ڵا ت ها توو نه بۆ کا ر کردن یان بۆ گه شتو گوزا ر یا ن ئه یا نه وێ بمێننه وه‌ بۆ کا تێک که خۆیا ن ئه یا نه  وێ ،هه وڵده ن ،که موو کورتیه کا نیا ن بهێننه دی هه یه زما نی کوردی نا زا نێت ڕێگه ی با شی پیشا نبده ن چو نکه ئێمه ش به سه ر ما نها توه‌.هه یه زما نما ن ئه زا نێ به ڵا م چا ک لێما ن تێ نا گه ن هه وڵئه ده ن زما نما نو شێوه‌ی کولتورما ن پیا ده‌ بکه ن ،چا ک لێیا ن تێبگه ن،بزا نن به ڕا ستی ئه وا ن دا بینی هه موو یا سا کا ن ئه که ن ،وه‌ هه ست به دوو ر وو ڵا ت ئه که ن به کوردی پێتا ن ئه ڵێن، ئێوه‌ وا ئه زا ننن که کورده‌ به ڵا م هه موو شتێک ئه زا نن .پێویستیا ن به پا ره‌ و پولو یا رمه تیدا نه.وه‌ کو ئێمه چۆن له هه نده‌ را ن په نا به رین . ئه وا نیش به و شێوه‌ یه له نا وتا نن .زۆر جا ر توڕه ش ده بن به ڵا م نا زا نی که ئه و دوو ر وو ڵا ته هه ست به دور وو ڵا تی ده‌ کا ت پێت ده‌ ڵێ به کوردی. به ڵام به کوردیش لێیا ن تێنا گه ن.ئا ده‌ میزا د یا ن مرۆڤ یان گیا نله به ر هه وڵئه دا ت له ڕا ستیه که وه‌ بۆ ڕا ستیه کی دی ڕا بکات .به ڵا م ڕا ستیه کی دیکه ی توشده بێت هه تا کوو زما نت فێر ده‌ بێت ئا سا ن نیه که وو توو وێژی پێ ده کا پێت ده ڵێ من بیا نیم یا ن من لێره‌ نه ها توو م ئه و کا ته بزا نه که ئه و زۆر له تۆ هه ژارترو ژیرترو  غه مبا رترو  زیره کتریشه  به ڵا م هه ست نا کا ت وو ڵاتیخۆ یه تی.یا رمه تی شوێنو دا مو ده زگا کا نیا ن نیشا نده ن وه‌ کوو تۆشجلی کوردی له به ر ده‌ کا ت بێ ئه وه‌ ی بزا نی که کورد نیه به ڵا م له کوردیش وو ڵا ت په روه‌ تر ن به کوردیش وا ت پێ ئه ڵێن،هه ر که سوو ژیا نێکی تا یبه تی به خۆیه وه‌ هه یه به ڵا م ئه م ژیا نه هه و ڵدا نه پێویسته ئا زاد بیت ئا سا یش یا ر مه تی ئه وا نه بدا ت که که وتون ب

ێکه سن بێلا نه و‌ خا کن له هه موو  شوێنێکیش بێت

چۆ نیه تی دا به شکردنی شا لیا ره‌ کا ن هه رکه سێکو نوێنه رێکی هه بێت له جێگا ی ئه وان کا ر بکه ن که کا تێک له وێ نه بوو ن هه موو سه‌ رۆ که کا نیش له ده‌ ره‌ وه‌ و نا وه‌ وه‌ ی وو ڵا ت سۆشیا لستی بیر ئه که نه وه‌ درێغی له یا سا نه که ن یا سا  له سه‌ ره‌ وه‌ ی هه مووا نه.به شێوه‌ یه کی یا سا یی کا ره‌ کا نتا ن به ڕێوه‌ ببه ن .ڕاسته خه ڵک هه یه نا ن نیه بیخوا گوێم لێته وا م پێ ئه ڵێی که خه ڵک برسیه تی نا نیا ن بۆ درست که ن ێستا وو تت ئه گه ر تۆ پێغه مبه ر ده‌ ر نه چویت من هیچ نا زا نم.با کا ر بکه ین برسیما ن نه بێت یو نس یوسف ئیسحا ق موسا عیسا یه حیا داود مه ریه م   ئیبرا هیم خه لیل زه‌ رده‌ شت نوح ها رون مو سته فا  یا قوب ئه یوب ئا یشه‌ ئیما مه کا ن عه لی  عه با س عو مه ر هه موو ئیما مه کا نوو شێخه کا ن ئه وو هه موو نا وا نه ما ن هێنا ئه وجا دوا ی ئه وه‌ ش کیمیا تا ن لێما ن دا چه کی کۆ مه ڵکو ژتا ن به کا ر هێنا دژی نه ته وه‌ ی کورد ئه و خودا یه تۆ ڵه ی هه موو که سێک وه‌ ر ئه گرێته وه‌ یه ک وو شه ی خرا پتیش ووتبێ پێت ده‌ ر ئه کا ته وه بۆ یه پێویستیما ن به ئا شتی هه یه هه میشه هه زا ره‌ ها نمو نه ی دیکه هه یه بیهێنمه وه‌ پێشتا وتا ن خوا  به زه‌ یه یتا ن پێبکا ت یا خوا به زه یی به هه موو که سێک بکا ت من هه میشه کا رم کردوه‌ له سه‌ ر کا ره‌ که ش ڕه‌ وشتی با شیا ن نه کرد به را مبه رما ن به هه وڵی ڕه نجی خۆوم ژیا وم به م وو شا نه ش وا له کا ر کردندا م کا تی زۆرم ته رخا نکردوه‌ بۆ ئه م نا نه و نووسینا نه به ڵام ئه وه‌ به شمه‌ له ژیا ندا کوا دوبا ره‌ دا وا یی هه موو سه رۆکه کا ن ئه که مه وه‌ هه موو ئه وا نه  ی له دا دگا کا ن زیندا نن به ڕێز با جه لا نوسه رۆ ک عه بدوڵا ئۆ جه لا نه که مده‌ نه وه‌،هه موو خوێنو لا وا نی کوردم بده‌ نه وه‌ دزیوتا نه کو شتو تا نه ده‌ ر به ده‌ رتا ن کردوه‌،هه موو جوا نا نی مه ها با دو سنه و هه موو شا ره‌ کو ردیه کا نم بده‌ نه وه‌،کوا ئا ینتا ن کوا دینوو ڕه حمتا ن.چه نده‌ ها سا ڵه،دژی هه ژا را نی کورد کا ریا ن کردوه‌،هه ر چی بێت بیرو با وه‌ ڕم،هه ر به رگری له هه ژا ران ئه که م‌، له ده ره‌ وه‌ و نا وه‌ وه‌ ی وو ڵا ت هه موو پیا وه‌ ئا یینیه کا ما ن بده‌ نه وه‌ بۆ لێما ن ئه به ن بما نده نه وه‌ ئه و هه موو گه نجوو لا وا نه ما ن بده‌ نه وه‌ لێما نی مه به ن مه یا نشا رنه وه‌ خوێنه که م بۆ نا ده‌ نه وه‌ بۆ کورده‌ فه یلیه کا نم بده‌ نه وه‌،وه‌ ڵا هی هه ر ئه مه وێته وه‌،هێشتا گا ڵته ما ن پێ ئه که ن ،زا ڵم ئه وا نه  ن که له پێنا و خۆیا ن هه موو شتێک به سه‌ ر کوردێنن خوا بتا نگرێ یا خوا درۆ له گه ڵکورد مه که ن کورد فرۆشی نه که ن له ش فرۆشی نه که ن ژه هرو ده‌ رمان به کا ر نه هێنن دژی هیچ که سێک .به سه‌ ر خۆتا ن دا دێت بهێڵن ئه و خه ڵکه به ئا زا دی بژین هه ما نه نیما نه ئه و له ته نا نه یه با پێکه وه‌ به ئا شتیو ئا زا دی بیخۆین،هه رکه سه خه مخۆری بیرو با وه‌ڕی خۆ یه تی بیرو با وه‌ ڕی ئه م نه ته وه‌ یه هه ڵبژێره‌. هه ر چی نه ته وه‌ یه کبێت، ،  ،   ‌     

یاسا یی بنه ڕه تی یه کبوو نو یه کێتی نیشتیما نی کو ردستان

 

1. ما فی بنا غه ی یا سا- ما فی مرۆڤو- ما فی پا را ستنی بریندار کردنی نه هێشتنی له شفرۆشی   

2.ئا زادی تا که که سی هه ڵوه‌ شا ندنه وه‌ ی حوکمی له سێدا ره‌ دا نو ئیعدا م، نه هێشتنی کوشتنی ئا فره‌ تو مندا ڵو کۆ مه ڵکوژی.

2a.ڕێکخراوی ما فی ئا ژه ڵ

3.یه کسا نی له به ر ده م دا دگا دا

4. با وه‌ ڕ کردن-ئا زا دی ڕه‌ وشتی    

5.ئا زا دی بیرو بۆ چون-هو نه رو  زانست  

6.خا و خێزا ن-مندا ڵا ن 

7.خوێندن له قو تا بخا نه

8.ئا زا دی کۆ بو نه وه‌ 

9.ما فی هه ژا رو که مئه ندا ما نو بێ کا روو نه خۆشه کا ن خا نه نشینه کا ن

10.ما فی هه موو جۆوره‌ ئاینیه کا ن بێ تو ندو ڕه‌ وی ئا ینی

11. ما فی یه کگرتنی کرێکا را نی جیها ن و دیمۆکراسی و ئا شتی پا رێزی

12.ما فی به ها وو ڵا تیبوو ن بۆ بیا نیه کا ن

13.به کا ر کردنی هه موو بڕگه کا نی یا سا

14.به یا سا یی بوو نی خۆماڵی کردنی نه وت

15.ما فی گه ڕا نه وه‌ی هاووڵاتی بۆ خا کی خۆی به ئا ره‌ زوی خۆی ئه گه ر ئه و که سه‌ بیه وێت. 

16.ما فی کۆمه ڵه و کۆ مه ڵا یه تیو فره‌ فه ڕ هه نگ بۆ هه موو جۆره‌ مرۆڤێک بێ جیا وا زی ڕنگوو ڕه گه زو ئاینیو نه ته وه‌ یی

 

17.به دیمۆکراتیو بیرۆکراتیو ئه لیکترۆنیکردنی دا موو ده‌ زگا کا نو ئا سا یشی هه موو بنکه یا سا یه کا ن
ما فی به یه کگرتنه وه‌ ی هه موو لا یه نه ڕا میا ریه کا ن له په ر له ما ن  18.

19.په په ر له ما نتا ر کردنی بیرو با وه‌ڕی لا یه نا نو که سا نی لێها تو به ئه ندا مبونی بڕوا پێکراو به ڵگه ی کا ر کردنی هه بێت

20.ما فی هه ڵبژا ردنی سه‌ رۆک په ر له ما نو هه ڵبژا ردنی شا لیا ره‌ کا ن

21.ما فی به ڕا میا ریکردنی نا وه‌ وه‌ و ده‌ ره‌ وه‌ ی وو ڵا ت

21.a.نوسرا وه کانی یا ساو دا د په ر وه ری

22.ما فی کا ر کردن له گه ڵ هه موو وو ڵا تا نی جیهان بۆ نا ردنوو هێنا ن به شێوه‌ یه کی یا سا یی

23.ما فی هه موو هو نه ر مه ندانو هه ستیارو نوو سه رو  زا نا یه به ڵگه به ده سته کا ن

24یا سا یی په رتوکی کۆ مه ڵا یه تی ژما ره‌ یه کو دوو سێ به کۆ مه ڵا یه تی بونی ئه و یا سا یه بۆ ها وو ڵا تی   ئه م یا سا یه وه رئه گێردرێ به زمانێکی بیانی تر. به پرۆگرامی گۆۆگله‌ /یان پرۆگرامی نوێ هه یه بۆ وه رگێڕانی ئه و یا سایه ئه وه یا سایی کۆ مه ڵا یه تی ژما ره یه کوو دوو سێ یه.ئه م ژما رانه.بڕگه کانی کۆ مه ڵا یه تی تێ دا یه. ئه توا نی هه موو ی چا پ بکه ی .وه وه ریگێریته هه ر زمانێکو زا را وه یه ک که پێتان خۆشه.په رتوکی یا سای کۆ مه لا یه تی به مو چه ییکردنوو دا وایی کا رکردن
 له ڕوواڵه تی به را نگا ربوو نه وه ی بێ کاری 
   . یا سای با جدان له 31.07.2011 له ڕۆژ نامه ی ووێنه یی یه کێتی یه که م .س
. به رده وام  به م یا سایه

 ------------------------
په رتوکی ژما ره .سێ,

 [یا سا ی په رتوکی کۆ مه ڵا یه تی

. (lll)

(ی.پ.ک)

-- -----------------------------------------------------------------

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594)§ § § 2 1 3 4 § § § 5 6 7 § § § § 8 8 8 9 ب § § § § 11 10 12 13 § § § 14 
15 § 16 § 17 § 18 § 19 § 20 § 21 § 22 § 23 § 24 § 25 § 26 § 27 § 28 § 
28 § 29 § 30 § 31 § 32 § 33 § 34 § 35 § 36 § 37 § § 37A 37B § § 37c 38 
§ 39 § 40 § 41 § 42 § 43 § 44 § 45 § 46 § 47 § 48 § 49 § 50 

§ 51 § 52 § 53 § 54 § 55 § 56 § 57 § 58 § 59 § 60 § 61 § 62 § 63 § 64 § 
65 § 66 § 67 § 68 § 69 § 70 § 71 § 72 § 73 § 74 § 75 § 76 § 76 § 77 § 
78 § 79 § 80 § 81 § 82 § 83 § 84 § 85 § 86 § 87 § 88 § 89 § 90 § 91 § 92 
§ 93 § 94 § 95 § 96 § 97 § 98 § 99 § 100 

§ 101 § 102 § 103 § 104 § 105 § 106 § 107 § 108 § 109 § 110 § 111 § 112 
§ 113 § 114 § 115 § 116 § 117 § 118 § 118 § 119 § 120 § 121 § 122 § 123 
§ 124 § 124 § 125 § 126 § 127 § 128 § 129 § 130 § 131 § 132 § 133 § 134 
§ 135 § 136 § 137 § 138 § 139 § 140 § 141 § 142 § 143 § 143 § 144 § 145 
§ 146 § 147 § § 147a 147b § 148 § 149 § 150 

§ 151 § 152 § 153 § 154 § 155 § 156 § 157 § 158 § 159 § 160 § 161 § 162 
§ 163 § 164 § 165 § 166 § 167 § 168 § 169 § 170 § 171 § 172 § 173 § 174 
§ 175 § 176 § 177 § 178 § 179 § 180 § 181 § 182 § ​​183 § 184 § 185 § 186 
§ 187 § 188 § 189 § 189 § 190 § 191 § 192 § 193 § 194 § 195 § 196 § 197 
§ 198 § 199 § 200 

§ 201 § 202 § 203 § 204 § 205 § 206 § 207 § 207 § 208 § 209 § 210 § 211 
§ 212 § 213 § 214 § 214 § 215 § 216 § § 216a 216b § 217 § 218 § 219 § 
220 § 221 § 222 § 222 § 223 § 224 § 225 § 226 § 227 § 228 § 229 § 230 § 
231 § 232 § 233 § 234 § 235 § § 235a 235b 235c § § § 236 § 237 § 238 239 
§ 240 § 241 § 242 § 243 § 244 § 245 § 246 § § 246a 246b 246c § § § 246d 
247 § 248 § 249 § 250 

§ 251 § 252 § 253 § 254 § 255 § 256 § 257 § 258 § 259 § 260 § 261 § 262 
§ 263 § 264 § 265 § § 265a 267a § 266 § 267 § 268 § 269 § 270 § § 270a 
271 § 272 § 273 § 274 § 275 § 276 § 277 § 278 § 279 § § 280 § 279a 281 § 
282 § 282 § 283 § 284 § 285 § 286 § 287 § 288 § § 289 § 288a 290 § 291 
§ 292 § 293 § 294 § 295 § 296 § § 297 § 296a 298 § 299 § 300 

§ 301 § 302 § 303 § 304 § 305 § 306 § 307 § 308 § 309 § 310 § 311 § 312 
§ 313 § 314 § 315 § 316 § 317 § 318 § 319 § 320 § 321 § § 322 § 321a 323 
§ 324 § 325 § 326 § 327 § 328 § 329 § 330 § 331 § 332 § 333 § 334 § 335 
§ 336 § 336 § 337 § 338 § 339 § 340 § 341 § 342 § 343 § 344 § 345 § 
345a 345b § § § 346 § 347 § 348 § 349 § 350 349a 

§ 351 § 352 § § 353 § 352a 354 § 355 § 356 § 357 § 358 § 359 § 360 § 361 
§ 362 § 363 § 364 § 365 § 366 § 367 § 368 § § 369 § 368a 370 § 371 § 372 
§ 373 § 374 § § 375 § 374a 376 § 377 § 378 § 379 § 380 § 381 § 382 § 383 
§ 384 § 385 § 386 § 387 § 388 § 389 § 390 § 391 § 392 § 393 § 394 § 395 
§ 396 § 397 § 398 § 399 § 400 

400A 400B § § § § 401 § 403 § 402 § 405 § 404 § 407 § 406 § 409 § 408 
410 § 411 § 412 § 413 § 414 § 415 § 416 § 416 § 417 § 418 § 419 § 420 § 
420a 421a § § 421 § § 421b 421c § § § § 421D 421E 421f 421g 421h § § 
§ § 421i 421j 421k 421l § § § 422 § 421m 423 § 424 § 425 § 426 § 427 § 
428 § 429 § 430 § 431 § 432 § 433 § 434 § § 434a 434b 434c § § § 434d 
434E § § 434f 434g 434h § § § 434i 434j 434k § § § 435 § 436 434L 


  

25.به سزا دا نی هه موو جۆره‌ تو ندوو تیژیه ک له دا نیشتوا نی یا سا ی جێبه جێکردنوو بڕیا ر دا ن له دا د گا دا

 

 26به شا ره‌ وا نی بوو نی هه موو خا نوو به ره‌و دا موو ده‌ زگا یا سا یه کا ن بۆ نه  وه‌ ی  نوێو ها وو ڵا تی نوێ

27.به یا سا یی بوو نی هه موو جۆره‌ جه ژنوو به بۆنه ی یا ده‌ وه‌ ریه کا نی کوردستا نووڕۆژ هه ڵا تی نا وه‌ ڕا ست

28.به یا سا یی بوو نی ما فی نه ته وه‌ ی  کورد له هه ر شوێنێکبێت به رگری لێ بکرێت

29.ما فی کا ر کر دنی سه‌ ر به خۆ له هه موو شوێنه وا ره کا نی کوردستا نبه شێوه‌ یه کی یا سا یی  

30.ما فی نهێنی نا مه نا ردنوو په یا م نا ردن نهێنی په یوه‌ ندی کردنی ئه لیکترۆنی 

31.ما فی پێدا نی هه موو به ڵگه و بڕوا نا مه به تا قیکه ره‌ وه‌ کا نیخوێندگا کا ن نا ردنیا ن بۆ کا ره‌ کا نیا ن

32.جوا نکردنو پا کی نا و ما ڵه کان

33.به رز کردنه وه‌ی ئا ڵا

34.لا یه نو لا یه نگره کا ن

34.یه کگرتنه وه‌ ی هه موو لا یه نه کا ن له هه موو کا تێکدا آ

35.ئا شتی پا رێزی

36.به پێکه وه‌ کا ر کردنو هه ڵبژا ردن

37.تا قی کردنه وه‌ ی هه ڵبژاردن

38.پێکهێنراو کرا وه‌ و زۆر ی ده نگ

39.تا قیکردنه وه‌ ی پێکهێنراوه‌کان

40.پێکهێنراوه‌‌ یه کگرتوه‌ کا ن

41. پێکهێنانی دا نیشتنه کا نو دادگایی کردن   بۆ به رگری کردن که وتنی ما ف

42.پێکهێنرا وی دا دو دادگا ی کردن بۆ به رگری ما ف

43.دادگایی کردنو به ڵگه ی ئا شکراو بیندراوو با وه‌ڕ پێکراو

44.بینرا وه‌ کا نوو گو ێگرتنیا ن له ڕوو دا وه‌کان

43. با ڵا ی داد-به رگری له دادلێکراوه‌که-مافه لێسه‌ ندراوه‌ کا نی

44.دواخستنی دادگا یکردن بۆ کا تێکی دیا ری کراو

IV. نوسیگه ی یه کێتیو یه کگرتن ..

45.پێکه وه‌ دانیشتنو-کێشی ده‌ نگ

سه‌رۆک-47

 به ژداری کردنی ئه نداما نی  ده سه‌ ڵاتی یه کگرتوو.48

VI.ده سته ی با ڵا ی پێهێنرا وه‌ کا نی یه کێتی        

پێکه وه‌ دا نیشتنو ڕێکخستنی کا ره‌ کا ن.آ.49

50. به یا یا سا یی بو نی لێبوردن له زیندا نیه کا ن بڕیا ڕی ده رکردنیا ن

V.سه‌ رۆکی نیشتما نی یه کێتی

51.هه ڵبژاردنو کا تی به ده سه ڵا تبو ن

52.(بێ به یه که وه‌ نه گو نجا وه‌ کا ن)

53. به شدا ربونی ئه ندا ما نی ده سه ڵا تی یه کێتی

54.نوێنه را یه تی

55. پێکه وه‌ دا نیشنو-ڕێکخستنی کا ره‌ کا ن

56 ما فی نوێنه را یه تی نیشتیما نی یه کگرتو

57.دوا خران

58.به نا و کردنی مو چه خۆ ره‌ کا ن-ما فی به به زه یی کردن-پته و کردن

59.  تا وانبارکردن له پێش  یه کگرتوی یا سا

VI.ده‌ سه‌ ڵا تی یه کێتی

60.کۆ بو نه وه‌ کا ن پێکه وه‌ دا نیشتن

61.هه ڵبژا ردنی سه‌ رۆکی ده‌ سه‌ ڵا تی یه کگرتو

62.نا ونرانو جێهێشتنیو جیا بو نه وه‌ ی شا لیا ری یه کگرتو-به مو چه کردنی

63.پیشه ی زا نینی هێڵی ڕاستی.بازنه .به ڕێو به را یه تیو.ده ستپێشخه ری ها وڕێ

64.   فه ر ما ندا ن وه‌ توندی -فه رما ن

65.بێ به یه که وه‌ گو نجا وه‌ کا ن

66. سه رنه که وتن له هه ڵبژاردندا

67.باوه‌ڕیکردنی پرسیا ر

68.نوێنه را یه تی سه‌ رۆکی ده سه ڵا تی یه کگرتو-موچه یی کردن

VII.یا سا ی نیشتیما نی یه کێتی

69.  جێگریی سه‌رۆکی شالیا ری یه کگرتو-کا تی نوسینگه ییو به ده سه ڵا تبونی

 VII.یا سا دا نه ری یه کێتیو یه کگرتن

 70.به ڕێو به را یه تی دا به شکردن له نێوا ن یه کێتیو پا رێزگاکان

71.ته واوکراوی یا سا دانه را نی یه کێتی

72.یا سا دا نه رانی بنه ڕه تی پته و

73.جێگه ته واوکه را نی یا سا ی یه کێتی

74.جێی دا نه را نی یا سا ی پته و

74.ا.به که مبونو هه وڵپێدان له کا ری ئاسا یی ڕۆژا نه دا وه‌ کو ئه رکو خزمه ت

75.له چوا رچێوه‌ ی په یوه‌ستیاره‌ کا نی یه کێتیدا
چونه پا ڵی یا سا76.

77. گه ڕا نه وه‌ ی جێگه نا کۆکه کا ن بۆ سه ر کوردستانی گه وره 

78.به ڕا گیراوکردنی یا سا

79.گۆڕا نی یاسای بنه ڕه تی

80.کاتی نه رمبووندرێژه پێدان

81.دانانی یا سای پێویست بخرێته گه ڕ

بڕیار.ده رکردن-ڕاگه یا ندن -به توا ناکردن 82

VIII.جێبه جێکردنی یا سا ی یه کێتیو به ڕێوبه را یه تی یه کێتی

83.جێبه جێکردن له نێوان نیشتیما ندا.

84.به ڕێو به را یه تی نیشتیما نی-چاودێری یه کێتی

85.به ڕێو به را یه تی ده‌ سه ڵا ت 

86.به ڕێوبه را تی یه کێتی نیشتیمانی

87.ده ر با ره کان با به ته کان

87a.هێزی پا راستن.به رگری

87b.هێزی چه کدار وه به ڕێو به را یه تی به رگری

87c.به رهه م هێنا نی وه به ربومی وو زه ی توانای گه یه نه ر و  سو ته مه نی

87d.به ڕێو به را یه تی  هێڵی ئا سمانی

87e.به ڕێو به را یه تی هێڵی ئاسنین

87f.یا رمه تیدانی نامه و په یوه ندیه کانی ئا مێری چڕی لێده رچو.ئا مێری په یوه ندیکرن.

88.بانکی یه کێتی و یه کگرتو بانکی نا وه را ستی کوردستان

89.به ڕێو به را یه تی هێڵی ده ریاو ئا ویه کان

90.به ڕیو به را یه تی شه قا می یه کێتی نیشتیما نی کوردستان

91.کاتی تێکهه ڵچون و پێویستی له نا وه وه

VIIIa.ئه رکه کانی به پێکه وه و ها وبه شی

91a.ها و به شو دا به شکردنی بودجه ی یه کێتی کوردستان

91b.دا نانی فێربون وه هاندانیان بۆ گه ڕان بۆ دۆزینه وه ی بیرو با وه ڕی زانستی له قوتابخانه و زا نکۆ کاندا.

91c.به ڕێو به را یه تی ته ندروستی نیشتیما نی 

IX.له کاتی یاساو داد په ر وه ری

 

92.ئا مێری دا دگایکردن و  ئه ندا مه کانی

93.لێزا نی دادگا ی یا سا ی بنه ره تی دا دگا یکردن

94.پێکهێنا نی دا دگای یا سای بنه ڕه تی کو ردستانی یه کگرتو یه کیتی

95.دادگایه به ر زه کان

96.دادگای یه کێتی و یه کگرتوو ی کوردستان

97. سه ر به خۆیی و بێ لا یه نی دادگا

98. نا وه ڕا ستی دا دو دا دگایی کردنی تا وانباران

99.زۆرانبازی یا سا یی بنه ره تی نا وه وه ی وو ڵا ت

100. پێدا چوو نه وه ی دا دگایی کردنی ده ستلێدراوو به ڵگه

101. نا په سه ند کردنی دادگایکر دنی نه گونجاو

102.نه ما نی وه نه هێشتنی هه ڵوا سینوو `قلبڕکردن

103. مافی یاسای بنه ره تی له دا دگا

104.  مافی لێسه ند نه وه ی ئا زادی و به ند کردنی  

104a.به ڕێو به را نی یا سا یی دا نه رانی باج دان

105.دابه شکردنی یا سا یی باجدان وه دا به شکردنی بودجه ی سه ره کی

106.به شی با جی چه سپێنراو به سه ر ڕا گه یا ندنوو گوا ستنه وه 

106a.قه ره بو کردنه وه به پا ره و  خانوو ئه رز

107.به شی باجی لا یه نه ئا ینیه کان بۆ هه ژاروو که م ده را مه ت

108.ده سه لاتدارانی باجی به ڕێو به را یه تی یه کێتی نیشتیمانی وه دا دگا ی باجدان

109.ته را زوی ئا بوو ری یه کێتی و یه کگرتووی نیشتیمان

110.ته را زوو ی وو ڵا ت

111. کا رو با ری ما ڵ ڕێکخستنی پێدا ویسته کان

112.ده ربا ره ی دا نی پا ره وو پوولی مناڵان، دا ڕێژراوو دا نه ڕێژراو    

113a.به رزکردنه وه ی پا ره و پوولی ما نگا نه ی منا ڵا نوو هه موو موو چه خۆ ره کان

113b. یا رمه تیدانی  ها و سه رگیری به پا ره و پولو زه وی وه زۆر بوو نی ڕێژه ی کورد

114.ژمێر یا ری و / ووردبوو نه وه له ژما ردن

115.سنووری دراو  یا رمه تی و کۆ مه ک کردن له بانک

X a.کا تی به ر گری

115a.دیا ری کردنی کا تی به رگری کردن

115b.ده سه ڵا تی ڕا به ری نیشانکراو ڕێگه پێدراو

115c.درێژ کردنه وه ی یا سا ی ته شریعی.یه کێتی و یه کگرتوو ی نیشتیمان /ووڵا ت

115d. پڕۆژه کانی  یا سایی به زۆره ملێ

115e.پێکهێنرا وی  به شدا ری کۆمیته

115f. پۆ لیسی به رگری سنووری یه کێتی نیشتیمانی، پانوو به رین کردنی ده سه ڵا ت

115g.دادگای یا سایی بنه ڕه تی یه کێتی نیشتیمانی

115h.ته واو بونی کاتی هه ڵبژاردنوو ما وه که ی

115i.تاوو توێکردنی  ده سه ڵا تی ها و نیشتیما نیه کان

115k.پله و ما وه ی ڕێگه پێدراوی ڕێکخرا وه کان له کاتی تێکهه ڵچو نو پێویستی

115l. ڕه تکرد نه وه ی لێکۆ ڵینه وه ی ئا شتی نه گونجاو

XI.دادگاکراوه کانی گوێزراوه و ته واو کراو

 

116. زا نینی وو شه ی کوردو کوردستانوو به ڕه گه زیو ها وو ڵا تی بوون

117. هه ڵگیرا وی داد کرد نه کانی دوانی له ما فه بنه ڕه تیه کا نی یا سا

118.به ئه ندامبوونی نوێی پا رێزگای   نیشتیمانی یه کگرتوو

118a.به ئه ندا مبونی ده رکراوه کانو هه موو پا رێزگا کانی کوردستان

119.په نا هه نده و ده رکرا وه کان

120.ئه رکی نرخی هه ڵگرتنی- جه نگ

120a.هه ڵگیراوی پێوان

121.زانین وه پێنا سه ی زۆری ئه ندا مه کان

122.کا تی دیا ریکراو ی یاسای ته شریعی دان پێنراوی گۆ ڕا وو یان گوازراوه

123.به رده وامبونی دا هێنا نی یا سایی هه نوو که یی

124.پته و کردنی به ر ده وا می یاسایی دا هێنه ری/ ما فی شه رعی

125. پته و کرا وی یا سای سه روو ی هه موا نی دا هێنراو و پێشبڕکێ

125a.به رده وامبوون له دابینکردنی و چه سپا ندنی یا سای یه کێتی و یه کگرتووی کۆن

126.بڕگه یاسای به ر ده وامبوون له یا سا وه کوو یا سایی یه کگرتووی یه کێتی

127.ما فی سنووردا نان له گه  ڵ وو ڵا تا نی درا وسێ 

128.به رده وامبوونی فێرکراوه یا ساییه کا نی دا هێنه ر

129.ڕێگه پێدان به به ر ده وامبوو نی یا سای هه نوو که یی

130.گوا ستنه وه ی په یڕه وی به ڕیو به را یه تی دا ڕێژراو

131.به شدار بوانی ئه ندا مانی له کاتی ڕا بوردودا له خز مه تی گشتی

132.خا نه نشینی مو چه خۆ ره کانی نیشتیمانی

133.پا شما وه ی به ڕیو به را یه تی نا وچه ئابو ریه به شدا ریه کان

134.به نا و خۆ کردنی زه ویو زا رو ماڵو خا نوو به ره بۆ ها وو ڵا تی

135a.ئه و هه بوا نه ی که به ناو خۆ بوو نکرا ون ئه گۆ ڕدرێته سه ر ناوو ی ها وو ڵا تی  کوردستانی له ده ره وه و نا وه.

136. یه که مین کۆ بو نه وه ی نیشتیمانی یه کێتی

137.ما فی موو چه خۆ رانی خز مه تی ها وو ڵا تی و شا ره وا نی

138.به ڵگه داروو بڕواپێکراوه کوردستانیه کان

139. به ر ده وا مبوونی یا سایه بنه ڕه تیه کان له سه ر نه ‌‌هێشتنی توو ند ڕه ووی نه ته وا یه تی.

140.ما فه ئا ینیه کان

141. ما فه یا سایه کانی ده ستبه سه رگیراو له به ر ژه وه ندی وو ڵا ت

142.دوا خران

143.ته وا و بونی یا سا دانه ری هێڵی ئا سنینی وو ڵا تی یه کگرتوو

144.ناردنوو گواستنه وه ی گۆ ڕانی نا مه ی کو ردستانی یه کگرتوو

145.بڕواپێکراوی یا سای بنه ره تی وو ڵا تی کوردستان

146.ما فپێدراوی به کا رهێنه ری یا سای بنه ڕه تی ووڵا ت

په ڕا وێک له یا سای بنه ڕه تی کوردستان

 

گۆ ڕا نی یا سایی بنه ره تی

 

سروو دی نه ته وه ی کورد /کوردستان


www.google.com

 چیت ویست له گۆگله بپرسه

له دوای هه ر چی شتێک ئه گه ڕێی  کرته لێره بکه

 

www.google.com
www.google.com
ته له ڤزیۆنی هه موو جیهان
ته له ڤزیۆنی هه موو جیهان

یه کیتی نیشتیمانی کو ردستان

ته له فۆن بکه به به لا ش
ته له فۆن بکه به به لا ش

ئیمه یله که ت  لێره بنوسه

No Name
0,00 €
Add to Cart
  • Available
  • Ships within 1-3 days1
www.zkurd.org
foto shop
www.ku.kurdland.com/editor-asp
نوسین به کوردی
کوردی و ئنگلیزی
www.ferheng.org

فه رهه نگی کوردی www.ferheng.org     

کورد pc
کورد pc

جلو به رگی کو ردی

SKIPE
سکا یپه بۆ کورد
yahoo bo kurd
yahoo bo kurd
msn bo kurd
msn bo kurd
زۆزگ ئایر
زۆزگ ئایر
هه و ڵیری پایته خت
هه و ڵیری پایته خت
hotel dilan هو تێلی دیلان
hotel dilan هو تێلی دیلان

www.hoteldilan.com  HOTELI DILAN  ‌جێگای خه وتن له هوتێلی دیلان

 ‌‌‌‌

travel to kurdistan  سه فه ر بۆ کوردستان
travel to kurdistan سه فه ر بۆ کوردستان

www.kurdtravel.com.

 to kurdistan

nach kurdistan reisen  بۆ کو ردستان  سه فه ر بکه ن

newroztan piroz bet نه ورۆزتان پیرۆز بێت

www.danish.jeeran.com

Tue

08

Jul

2008

پێشمه رگه کان

پێسمه رگه کان

پێشمه رگه کان
پێشمه رگه کان

www.peshmergekan.eu  ئه مه سایتی پێسمه رگه کانه

16 Comments

Tue

08

Jul

2008

halabja

27 Comments

بڵا و کردنه وه ی ڕۆژنا مه

کوردیه کان له ڕێگه ی

ئیمه یله کا نتا نه وه

11511 STEPS. GOOD NIGHT! #10KSTEPS
A6-EUA 15012018LHR
9M-MAC 15012018LHR
#Nightshiftlife
ALDS_1010 (Fishy Twins_) (1)
Copy of Emergency Prep 2
Copy of Env. Services 2017
Copy of Emergency Prep Staff 2
Copy of Emergency Prep1
Copy of Env. Services_Summer 2017