ماڵپه ری کوردستا ن به خێر هاتنتان لێ ده کات وه هه موو که س بۆ ی هه یه به ژداری تێدا بکات وه کوو ها وو ڵا تیه کی کورد.وه اتوانن له ڕێگه ی ئه ێیمه له وه په یوه ندیمان پێ بکه ن

 

هه موو چا ته کو ردیه کان

که رکوک کو ردستانه
که رکوک کو ردستانه

که رکوک جه له ولا سه عدیه  قه زره بات خا نه قین.تکریت-هه موو ی کوردستانه به یاسا  سه لا حه دین ئه یو بی تکریتی کوردستانی-  کو ردستانه  

 ئه سته نبوڵ کو ردستانه ئه نقه ڕه کو -kurdistanردستانه

www.kurdistana-qazrabat.com

www.jalaulah-kurdistan.org

www.karkuk-kurdstana.net

 ئه م وێبسا ته یه له لایه ن فا شیسته تو رکه تو ڕکه ن ها ککرا وه ئه و وێبسایته عه ره 

بیه کا نیشیا ن ها ک کردوه ههههههههههه وا یا ن زا نیوه کو ردیه 

به ڵا م به ها ککرا و ی ئه مێنێته وه بۆ ئه وه ی بزانن که چ میله تێکه خا ین وه ک خۆیا ن نیه .

لا ی دادگاه وه به شێوه یه کی تر به په رچیا ن ئه ده ینه وه 

http://xat.com/FortuneFM

که رکوک کو ردستانه به یا سا و به ما ف www.kikrkuk-kurdistana.net

Kurdish YPG Fighter
Kurdish YPG Fighter
Kurdish YPG Fighter
Kurdish YPG Fighter
Kurdish YPG Fighters
Kurdish YPG Fighters
Yezidi YBŞ Fighter
Kurdish YPG Fighter
Kurdish YPG Fighters
Kurdish YPG Fighters
givaray kurdistan mama risha peshmargay komala hay sherakay kurdistan
givaray kurdistan hay sherakay kurdistan peshmargay komala پێشمه رگه ی هه ره نه مری کوردو کوردستان

چۆ نیه تی دروست کردنی خا نوو بۆ کو ردستان به م شێوه یه دروستی بکه ن بۆ پا شه ڕۆژ کاری پێ بکه ن  هه موو  که ره سته که ی به که ره سته ی ئه و روپی بێت،وه چۆنیه تی ئه و جۆ ره خانوانه ،بۆ دوا رۆژ زۆر با شه،

ئه مه ش جۆریکی دیکه له و خانوانه ی که پێویسته دروست بکرێت به م شێوه یه بۆ ها وڵا تی کورد  ئه و که ره ستانه پێویسته ئا ما ده بکرێن،به م شێوه یه

په رله مانی کو ردستان  قه راری ئه وه  ی دا که نو سه رانی کورد به ئا زا دی ڕاو بۆ چونی خۆیان هه رده م بنوسنه وه به ڵام به شێوه یه کی دیاریکراو دوو ر له قسه ی هه له کو به له ق.به سنورێکی ڕه وشتێکی به رزی کو ردایه تی. بنووسن.بۆ ووڵات بۆ نه ته وه بۆ مافی مرؤف بۆ شه هیدان بۆ ئه نفال بۆ هه ڵه بجه و  بۆ پته و کردنی بیرۆکراسئ بۆ ئا مانجه نه ته وه یه کانی کوردستان له ده ره وه و ناوه وه ی ووڵات،کار کردن بۆ هه ژارانی کورد کار کردن بۆ سست

ێمی سۆشیالیزمی جیهانیو بۆ به دیهێنانی،مافه نه ته وه یه کانی کورد،

برسیما نه سه‌ ر ما ما نه پێویسته کا ر بکه ین بۆ ئه وه‌ ی گه‌ رما ما ن بێته وه‌ تێربین کا ر بکه ین له چئشتخا نه کان به رده وام ،وه‌ کا رکردنی هه ره‌ وه‌ زی بکه ن بۆ ئه مڕۆو ئا ینده بۆ ئه وه‌ ی یا رمه تی ئه وا نه بده ین که برسیین،چونکه تێر ئاگای له برسی نیه،

بۆ مه به ستی ها تنه نا وه وه ی تو رکیا بۆ ئه و رو پا ی یه کگرتو پێویسته هه ڵه کانی ڕا ستبکا ته وه وه ما فی مرۆڤ وه ما فی ئا ده میزا د بپا رێز ێ وه ته نگو چه ڵه مه ی قو برس  چا ک بکات وه ما فی کو رد دابین بکا ت وه زیندا نیه کان ئا زا د بکا ت ما فی گه لی کو رد بدات وه تو ند ڕه وه کان نا بێ کا ری تیرۆ رستی ئه نجا م بده ن وه سه رۆ ک ئه بدوڵا ئۆجه لا ن  له زیندا ن  ئا زا د بکا ت  داوای لێبو ردن له ئه ر مه نیه کان بکا ت،  وه  قه ره بو ی هه موو کو رده کان بکات وه مافی مه سییحیه کا نی تو رکیا بدات.هه موو زیندا نیه کان ئا زا د بکا ت، بۆ کو ردستان چا کسا زی بکا ت، دا وا کانی کو رد بهێنێته دی ئه و سا ئه و رو پا ی  یه کگرتو  بیر له وه ده کا ته وه تو رکیا ببێته  ئه ندا م له ئه و رو پا .

کو ردستان/کورد  53 سا ڵه کا ر ده که ین له گه ڵ ئه و رو پا و ئنگلته راو ده و ڵه ته سکا ندینا فیه کانو  عه ره به کان وه ئه مریکا چین وه کۆ ریا ئه ر مه نستانو ئه فریقا، کو رد ئێستا  له ئه و رو پا ی ئه کگرتوو ه  به کا ر کردن وه به هه موو جۆ رێک کا ر ده که ین  گرێبه ستی چا کمان هه یه له گه ڵ ئه و وو ڵا تانه دا وه له هه ما نکا تدا له گه ڵ ده و ڵه ته کانی ڕوو سیا .یه کێتی سۆ ڤیه ت کا ر ده که ین به به ر هه می نوێ وه بۆ چا کسا زی بۆ بو نیا دبو نه وه ی کو ردستان وه بۆ ها وکاری کردنی پێویسته گرێبه ستی کا رگه و پێدا ویستیه کان  درێژ بکریته وه وه هه میشه نێو انمان باش بکه ین له گه ڵ ئه و وو ڵا تا نه خۆ مان نزیکتر بکه ین  وه بزا نین چۆن ما مه ڵه یان له گه ڵدا بکه ین .. هه میشه  بۆ کا ر کردن .له گه ڵیان به ره و پێش ده ڕۆ ین

وه  گرێبه ستی ئا بو ریان له گه ڵدا بکه ن  هه تا ئێستا ها و کار مانن وه پێ که وه کا ر ده که ین کۆ نسوڵی ئه و وو ڵا تا نه له کو ردستا نه بۆ هه میشه پته و کر دنی په یوه ندیه کان.به ڵا م  هیوا دا رین ئا بو ری هه میشه ئا بو ری با شتر بێت ئا بور ی به ر زبێت، وو شه ی  چا ک کۆ مه ڵگا  دروست ده کات ،چیش بچنی ئه وه  ده دو ریه وه     

www.google.com

 چیت ویست له گۆگله بپرسه

له دوای هه ر چی شتێک ئه گه ڕێی  کرته لێره بکه

 

www.google.com
www.google.com
ته له ڤزیۆنی هه موو جیهان
ته له ڤزیۆنی هه موو جیهان

یه کیتی نیشتیمانی کو ردستان

ته له فۆن بکه به به لا ش
ته له فۆن بکه به به لا ش

ئیمه یله که ت  لێره بنوسه

No Name
0,00 €
Add to Cart
  • Available
  • Ships within 1-3 days1
www.zkurd.org
foto shop
www.ku.kurdland.com/editor-asp
نوسین به کوردی
کوردی و ئنگلیزی
www.ferheng.org

فه رهه نگی کوردی www.ferheng.org     

کورد pc
کورد pc

جلو به رگی کو ردی

SKIPE
سکا یپه بۆ کورد
yahoo bo kurd
yahoo bo kurd
msn bo kurd
msn bo kurd
زۆزگ ئایر
زۆزگ ئایر
هه و ڵیری پایته خت
هه و ڵیری پایته خت
hotel dilan هو تێلی دیلان
hotel dilan هو تێلی دیلان

www.hoteldilan.com  HOTELI DILAN  ‌جێگای خه وتن له هوتێلی دیلان

 ‌‌‌‌

travel to kurdistan  سه فه ر بۆ کوردستان
travel to kurdistan سه فه ر بۆ کوردستان

www.kurdtravel.com.

 to kurdistan

nach kurdistan reisen  بۆ کو ردستان  سه فه ر بکه ن

newroztan piroz bet نه ورۆزتان پیرۆز بێت

www.danish.jeeran.com

Tue

08

Jul

2008

پێشمه رگه کان

پێسمه رگه کان

پێشمه رگه کان
پێشمه رگه کان

www.peshmergekan.eu  ئه مه سایتی پێسمه رگه کانه

16 Comments

Tue

08

Jul

2008

halabja

27 Comments

بڵا و کردنه وه ی ڕۆژنا مه

کوردیه کان له ڕێگه ی

ئیمه یله کا نتا نه وه

11511 STEPS. GOOD NIGHT! #10KSTEPS
A6-EUA 15012018LHR
9M-MAC 15012018LHR
#Nightshiftlife
ALDS_1010 (Fishy Twins_) (1)
Copy of Emergency Prep 2
Copy of Env. Services 2017
Copy of Emergency Prep Staff 2
Copy of Emergency Prep1
Copy of Env. Services_Summer 2017